بررسی موانع توسعه تفکر ومشورت درمدارس و جامعه ی ما

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 42

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FEMCONF02_211

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1401

چکیده مقاله:

شرافت و برتری انسان در همان اندیشه ورزی ومشورت اوست. اگر اندیشه ورزی وتبادل افکار ونظر را از انسان برگیرید چیزی جز پوست واستخوان و یا همان جانوری نخواهد بود. این گونه است که اندیشه ومشورت را مقام بلندی در نزد همگان است و هر کسی را به سبب اندیشه ورزی، بها و ارزش می نهند. از این رو، بررسی و مطالعه جامع در شناسایی موانع قدرت تفکر ومشورت در زمینه ها وابعاد مختلف توام با دیدگاه ها و نگرش ودیدگاه فرهنگیان وبررسی روایات اسلامی ضروری به نظر می رسد تا بر اساس یافته های حاصله بتوان نسبت به برنامه ریزی های بلند مدت وکلان کشور تصمیم گیری نمود. دراین پژوهش ازروش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی استفاده شد . جامعه ی آماری ما فرهنگیان نکا وشیوه ی نمونه گیری خوشه ای – تصادفی ساده می باشد . ابزار وروش های گردآوری داده ها عبارتنداز:-۱پرسشنامه : شامل -۱نامه همراه-۲دستورالعمل -۳ سوالات وجملات پرسشنامه.-۲ مصاحبه:-۳ روش کتابخانه ای (روش تحلیل استنادی) . برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی (جدول – نمودار)وآمار استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق عبارت از: محاسبات داد ه ها نشان می دهد بین هر پنج متغیر موانع توسعه تفکر ومشورت مورد بررسی رابطه معنا داری وجود دارد وضریب تعیین مشخص نموده است که ۴۹ درصد از دلایل موانع قدرت تفکر ومشورت ،عوامل مادی واقتصادی ، ۲۲درصد مربوط به موانع عوامل اجتماعی وارتباطی ،۱۲ درصد مربوط به عوامل آموزشی وپرورشی ،۹ درصد مربوط به عوامل سیاسی و ۷ درصد مربوط به عوامل رفتاری واخلاقی بیان شدند.

کلیدواژه ها:

موانع تفکر - مشورت-فرهنگیان-مدارس-قرآن کریم

نویسندگان

معصومه اسفندیاری

کارشناسی ارشد –مدیر دبیرستان فرزانگان شهرستان نکا