مکان یابی QTLهای کنترل کننده صفات برگ در گندم

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

73

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTCONF05_108

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1401

چکیده مقاله:

به منظور شناسایی QTLهای کنترل کننده صفات برگ در گندم نان، ۱۲۰ لاین F۸ حاصل از تلاقی ارقام کوهدشت × گنبد مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمایش به صورت طرح آلفا لاتیس انجام شد. صفات مورد مطالعه شامل طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، تعداد برگ و طول برگ ها بود. نقشه ژنتیکی با استفاده از ۵۲۱ آلل چند شکل از نشانگرهای SSR، CAAT، ISJ و SCoT ایجاد شد. طول نقشه ۳۱۶۷/۹ سانتی مورگان با متوسط فاصله ۶/۱ سانتی مورگان بین نشانگرهای مجاور بود. تجزیه QTL با استفاده از روش مکانیابی gCIMapping انجام شد و برای QTLهای شناسایی شده، اثرات افزایشی برآورد شد. در مطالعه حاضر برای صفات طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، تعداد برگ و طول برگ به ترتیب ۳، ۳، ۱ و ۶ QTL شناسایی و مکانیابی گردید. QTLهای بزرگاثر ردیابی شده در این بررسیqFLL-۱B وqFLL-۲B (برای صفت طول برگ پرچم)، qFLW-۱B (برای صفت عرض برگ پرچم) و qLFN-۱B (برای صفت تعداد برگ) می باشد. مکان ژنی qFLL-۱B، qFLW-۱Bو qLEL-۱B در یک منطقه از کروموزوم B ۱ قرار گرفته اند، قرارگیری در موقعیت کروموزومی تقریبا یکسان این سه QTLمی تواند ناشی از پلیوتروپی باشد یا در اثر پیوستگی ژن های کنترل کننده سه صفت مورد نظر باشد

نویسندگان

نرگسصحرا نورد
نرگس صحرا نورد

دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه و مهندسی، دانشگاه گنبدکاووس

عیسیجرجانی
عیسی جرجانی

استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه و مهندسی، دانشگاه گنبدکاووس

حسینصبوری
حسین صبوری

دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس

مهناز کاتوزی

محقق گروه منابع ژنتیکی و اصلاح نباتات موسسه تحقیقات اگروسکوپ سوئیس

شریفهمحمد آلق
شریفه محمد آلق

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس