بررسی تاثیر چالش فناوریهای نوین بر مشارکت شهروندان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری شهر قدس)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 201

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUCONF02_088

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی بررسی تاثیر چالش فناوریهای نوین بر مشارکت شهروندان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در شهرداری شهرقدس بود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری از میان ۵۰۰ نفر از کارکنان شهرداری شهرقدس و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده با تخصیص مناسب به کمک جدول مورگان تعداد ۲۱۷ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، سه پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی دنیسون (۱۹۹۶)، پرسشنامه استاندارد فن آوری اطلاعات نوین خسروی (۱۳۹۳) و پرسشنامه استاندارد مشارکت شهروندان حسینی (۱۳۹۵) بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی به کمک نرم افزار SPSS , PLS بود. یافته تحقیق نشان داد که فناوریهای نوین و مولفه های آن (بهره مندی از فناوری اطلاعات، پذیرش تغییرات فناوری اطلاعات، استفاده از فناوری اطلاعات) بر مشارکت شهروندان تاثیر دارد. نتایج حاکی از آن است که فناوریهای نوین و مولفه های آن (بهره مندی از فناوری اطلاعات، پذیرش تغییرات فناوری اطلاعات، استفاده از فناوری اطلاعات) بر فرهنگ سازمانی تاثیر دارد. همچنین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن ( در گیر شدن در کار (مشارکت)، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت) بر مشارکت شهروندان تاثیر دارد. نتیجه آزمون سوبل نیز حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی بین فناوریهای نوین با مشارکت شهروندان دارای نقش میانجی می باشد.

کلیدواژه ها:

فناوری های نوین اطلاعات ، مشارکت شهروندان ، فرهنگ سازمانی.

نویسندگان

اسماعیل بهرام پور

موسسه آموزش عالی نیما، محمودآباد، ایران