مقایسه تریاژ ترومای داخل بیمارستانی با توجه زمان مراجعه بیماران به مرکز آموزشی –درمانی پورسینا در بهار 1385

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,617

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMCM03_199

تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1385

چکیده مقاله:

تریازیعنی : اولویت بندی مراقبت از بیماران بر اساس شدت آسیب وانجام بهترین اقدام درمانی برای بیـشترین افـراد در کمترین زمان وبه عنوان فعالیت مدیریتی قوی در ارائه خدمات درمانی به بیماران اورژانسی بکارمی ر ود . تریـاژ ترومـای روزانـه طبق مدل پیشگیری ناکامل در سه سطح: Non Urgent-Urgent- Emergent تریاژ روزانه START(Simple Triage and Rapid Treatment مخفف تریاژ سریع ودرمان فوری بیان می گردد هدف : مطالعه چگونگی تغیرات تعداد مراجعین در شیفت های مختلف صبح وعصر وشب وزمانهای مراجعه با تحلیل واریانس بر اساس سه سطح تریاژ ترومای روزانه داخل بیمارستان آموزشی – درمانی پورسینا تریاژ می شوند . روش کار : مطالعه توصیفی – مقطعی درمرکز آموزشی - درمانی پورسینا مرکزاصلی تروما در گیلان بـه مـدت سـه مـاه بـصورت شبانه روزی در بهار 1385 تمام بیماران مراجعه کننده براساس معیارهای تریاژ ترومای داخل بیمارستانی بصورت روزانـه بـه دو گروه بستری وسرپایی تقسیم وبیماران بستری در سطح اورژانسی به بخش تروما ( اورژانس ) I و سطح اضطراری به ( اورژانس ) II و سطح غیر اضطراری در بخشهای ارتوپدی - جراحی - داخلی اعصاب پذیرش شد ند . تعداد مراجعین در هر شـیفت متغیـر وابـسته ومتاثر از متغیر زمان می باشد . اطلاعات با نرم افزار SPSS11/5 وانجام آزمون آماری T-Test و ANOVA مورد تحلیل آماری قـرار گرفت . نتایج : از 31021 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سه ماهه بهار بیماران سرپایی %)83/5 )25806 وبـستری 5214 %(16/8) وفوتی %)0/08)25 واز بین بیماران بستری شده توسـط آمبـولانس 115 تعـداد %)0/4) 203 واعزامـی %)18/40) 960 و مراجعه شخصی %)77/70)4051 بودند . میانگین تعداد بیماران بستری شده وسرپایی دردو شیفت صبح وشب تفاوت معنـاداری داشـــت ) ) P=0.00 وحـــداکثر بـــستری درشـــیفت شـــب %)40/30)2104 و حـــداکثر بیمـــاران ســـرپایی درشـــیفت صبح %)48/21)12443 بود . میانگین بیماران تریاژشده ‘ درسه شیفت در سطح اورژانسی ) ) P=0.01 و نیـز در سـطح اضـطراری ( P=0.00 ) تفاوت معناداری داشت ودر سطح غیر اضطراری تفاوت معناداری نداشت ونیزحـداکثر پـذیرش در شـیفت شـب در سطح اورژانسی %)60)214 ودر سطح اضطراری %)44) 1206 ودرسطح اضطراری %)40)625 بـود . میـانگین تعـداد بـستری در نیمه اول با نیمه دوم درماههای : فروردین =)P 0 /312) خرداد =)P 0 /313) و اردیبهشت =)P 0 /75) تفاوت معناداری نداشت در این مطالعه بیش از %)25) از تغییرات تعداد مراجعین وابسته به زمان ( شیفت های کاری ) می باشد . نتیجه گیری : باتوجه به حادثه خیز بودن این استان در خصوص تصادفات بیشترین میزان پذیرش در شیفت شب لـزوم توجـه بیشتر به شیفت شب از جهات مختلف می تواند در نجات جان بیماران نقش حیـاتی داشـته وکمبودمطالعـات در زمینـه تریـاژ داخل بیمارستانی این مسئله لزوم انجام تحقیقات بیشتر در این خصوص را می طلبد .

نویسندگان

شاهرخ یوسف زاده چابک

دانشگاه علوم پزشکی گیلان - بیمارستان آموزشی، درمانی پورسنا - مرکز تحقی

حسین همتی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان - بیمارستان آموزشی، درمانی پورسنا - مرکز تحقی

انوش دهنادی مقدم

دانشگاه علوم پزشکی گیلان - بیمارستان آموزشی، درمانی پورسنا - مرکز تحقی

سمیه شعبانی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان - بیمارستان آموزشی، درمانی پورسنا - مرکز تحقی