تغییر اقلیم خلیج فارس

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 257

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPGO05_078

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1401

چکیده مقاله:

براساس تعریف هیات بین المللی تغییر اقلیم IPCC) )، تغییر اقلیم به تغییر وضعیت آب و هوا اشاره دارد. منظور از این تغییرات شامل تغییر مقادیر متوسط کمیت های اقلیمی و یا نوسان ویژگی های آنها برای یک دوره بلندمدت و طولانی (چند ده ساله و بیشتر) می شود. از آنجا که اقلیم بر تمامی فعالیت های بشری تاثیرگذار است، تغییر آن می تواند اهمیت بیشتری داشته باشد و بنابراین لازم است همواره مورد پایش، بررسی و مطالعه قرار گیرد. در این مطالعه بررسی نوسانات دمای سطح آب و تراز آب خلیج فارس مورد توجه قرار گرفته است. برای بررسی تراز آب از داده های ایستگاه ترازسنجی بوشهر برای بازه سال های۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸ استفاده شده است و داده ها بصورت میانگین ماهانه می باشند. برای بررسی دمای سطح آب خلیج فارس از داده های حاصل از اندازه گیری سنجنده AVHRR ماهواره NOAA استفاده شد. داده ها بصورت میانگین ماهانه و برای دوره آماری ۲۰۰۲-۲۰۱۸ و از طریق پایگاه اینترنتی مرکز OceanWatch Coastwatch استخراج گردید. تفکیک مکانی داده های دمای سطح آب ۰/۰۴ درجه و بر حسب درجه سلسیوس (و با دقت ۰/۱ درجه سلسیوس) میباشد و تفکیک زمانی داده ها نیز روزانه است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرمافزارهای آماری نظیر SPSS و Excel استفاده شد. نتایج بیانگر روند افزایش دمای سطح آب خلیج فارس طی دوره آماری مورد مطالعه است. همچنین روند افزایش تراز آب در ایستگاه ترازسنجی بوشهر مشاهده شد که روند افزایش تراز در این ایستگاه بطور متوسط حدود ۴ میلی متر به ازای هر سال است.

کلیدواژه ها:

تغییرات اقلیمی ، نمایه های حدی بارش ، نمایه های حدی دما.

نویسندگان

مازیار غلامی

معاون اداره کل هواشناسی استان تهران، سازمان هواشناسی کشور، تهران

بهزاد لایقی

مدیر مرکز علوم جوی و اقیانوسی، سازمان هواشناسی کشور، تهران

ابراهیم اسعدی اسکویی

رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی، سازمان هواشناسی کشور، مشهد

مریم عباسی

دکتری زیست شناسی دریا، دانشگاه گیلان، رشت