اثر تنش خشکی و ریزگرد بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه زراعی ماش به صورت کشت دوم در منطقه معتدل خرم آباد

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 231

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSDEM03_089

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

چکیده مقاله:

با توجه به کمبود آب در منطقه و خشکسالی های مکرر در سال های اخیر به منظور بررسی اثر تنش خشکی و ریزگرد بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه ماش در کشت تابستانه، آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت- اسپلیت پلات با چهار تکرار در تابستان سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در مرکز تحقیقات کشاورزی خرم آباد اجرا شد. عامل اصلی گیاه زراعی ماش، عامل فرعی تنش خشکی شامل آبیاری پس از ۶۰ (آبیاری نرمال)، ۹۰ و ۱۲۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس الف و عامل فرعی فرعی ریزگرد شامل عدم کاربرد و کاربرد ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در مترمکعب بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش معنی داری در تعداد غلاف پر در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در گیاه ماش شد. تاثیر عامل ریزگرد و همچنین اثر متقابل تنش خشکی و ریزگرد بر صفات فوق معنی دار نشد. در مجموع گیاه زراعی ماش به علت دوره رشد کوتاه و زودرسی برای کشت دوم در منطقه معتدل خرم آباد و مناطق مشابه در شرایط کمبود آب توصیه می گردد.

کلیدواژه ها:

عملکرد ، تنش خشکی و ریزگرد

نویسندگان

لیلی صادقی

دانشجوی مقطع دکتری زراعت، گروه کشاورزی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

مسعود رفیعی

استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرمآباد، ایران

جهانفر دانشیان

استاد، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران