نقشه یابی QTLهای صفات برگ در گندم

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSICONF05_006

تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1401

چکیده مقاله:

به منظور شناسایی QTLهای کنترل کننده صفات برگ در گندم نان، ۱۲۰لاین F۸حاصل از تلاقی ارقامکوهدشت × گنبد مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمایش به صورت طرح آلفا لاتیس انجام شد. صفات مورد مطالعه شامل طولبرگ پرچم، عرض برگ پرچم، تعداد برگ و طول برگها بود. نقشه ژنتیکی با استفاده از ۵۲۱آلل چند شکل ازنشانگرهای IJS ،CAAT ،SSR و SCoT ایجاد شد. طول نقشه ۳۱۶۷/۹سانتی مورگان با متوسط فاصله ۶/۱سانتی مورگان بین نشانگرهای مجاور بود. تجزیه QTLبا استفاده از روش مکانیابی gCIMappingانجام شد و برایQTLهای شناسایی شده، اثرات افزایشی برآورد شد. در مطالعه حاضر برای صفات طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم،تعداد برگ و طول برگ به ترتیب ۳ ،۳ ،۱و QTL ۶ شناسایی و مکانیابی گردید. QTLهای بزرگ اثر ردیابی شده دراین بررسی qFLL-۱B و qFLL-۲B (برای صفت طول برگ پرچم)، qFLW-۱B (برای صفت عرض برگ پرچم) و qLFN-۱B (برای صفت تعداد برگ) میباشد. مکان ژنی qFLW-۱B ،qFLL-۱Bو qLEL-۱Bدر یک منطقه ازکروموزوم ۱Bقرار گرفته اند، قرارگیری در موقعیت کروموزومی تقریبا یکسان این سه QTLمیتواند ناشی از پلیوتروپیباشد یا در اثر پیوستگی ژنهای کنترل کننده سه صفت مورد نظر باشد.

نویسندگان

نرگس صحرانورد

دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه و مهندسی، دانشگاه گنبدکاووس

عیسی جرجانی

استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه و مهندسی، دانشگاه گنبدکاووس

حسین صبوری

دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس

مهناز کاتوزی

محقق گروه منابع ژنتیکی و اصلاح نباتات موسسه تحقیقات اگروسکوپ سوئیس

شریفه محمدآلق

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس