بررسی مولفه های کالبدی – محیطی تاثیرگذار بر امنیت گردشگران در بافت های تاریخی شهریزد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 106

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GRD-10-1_006

تاریخ نمایه سازی: 1 خرداد 1401

چکیده مقاله:

احساس امنیت گردشگران در فضاهای تاریخی شهر امری انکارناپذیر است، لذا امنیت از اثرگذارترین شاخص های جذب گردشگردراین گونه فضاهای شهری محسوب می شود. در میان عوامل تاثیرگذار برامنیت گردشگران، مولفه های کالبدی بافت تاریخی شهر دارای اهمیت ویژه ای است که کمتر به آن توجه شده است بنابراین هدف این پژوهش بررسی مولفه های تاثیرگذار بر امنیت در دربافتهای تاریخی در شهر یزد است. این شهر با داشتن جاذبه های گردشگری تاریخی هر ساله تعدادزیادی از گردشگران را جذب می کند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش – توصیفی، تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش را کلیه گردشگران تشکیل می دهد که تعداد حجم نمونه با استفاده از روش دسترسی ۱۸۹ نفر محاسبه شد. روایی سوالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان حوزه گردشگری شهری تایید شد و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ رقم ۷۴۸/۰ محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مطالعات پیمایشی از نرم فزار SPSS استفاده شد. براساس نتایج پژوهش همه مولفه های کالبدی (کیفیت معابر، مبلمان و پوشش گیاهی، فرم و خوانایی بافت، تنوع کاربری و کالبدی) بر احساس امنیت گردشگران تاثیرگذار هستند. محاسبات نشان داد که متغیرهای فرم و خوانایی بافت با ۳۲۸/۰ Beta=و تنوع کالبدی و کاربری نسبت به سایر متغیرها پیش بینی کننده قوی تر هستند. کاربرد پژوهش آن است که یافته های آن میتواند افق گسترده ای را فراروی برنامه ریزان برای جذب گردشگران ارایه دهد.

نویسندگان

اسماعیل نصیری هنده خاله

دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران – ایران

حسن حکمت نیا

دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ایران

اسحاق جلالیان

استادیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران – ایران

منصور رضاعلی

استادیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران – ایران

فهیمه جمالی هنجنی

دانشجوی کارشناسی ارشد، آمایش شهری دانشگاه پیام نور، تهران – ایران. ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • References:. ...
 • Abbaszadeh, Mozaffar. Mohammad Moradi, Asghar. And Sultan Ahmadi, Elnaz. (۲۰۱۵), ...
 • Amin, Mohammad (۲۰۱۳). Religibus Tourism in Egypt, the American University ...
 • Anabestani, AliAkbar. Javanshiri, Mehdi. (۲۰۱۷). »The Scattered Effect on Physical ...
 • Barton, H. Grant, M. (۲۰۰۳). Shaping Nelghboyhoods, London Routledge.. ...
 • Bulut, Y. (۲۰۰۷). Fountains as Urban Furniture in his topical ...
 • Carmond, B. (۲۰۱۹). Security Tourism and Development, Boston. Ken wisePublishing.. ...
 • Campbell, K. (۲۰۰۶). The New Politics of National Security, Basick ...
 • Churchman, A. (۲۰۰۲). Environment psychology and Urban Planning, Wiley press, ...
 • Dozandeh Saberi, Fatemeh, Amar, Timur (۱۳۹۸), The role of security ...
 • Eradin, Z. (۲۰۰۷). Building a legible city. Thesis Submitted for ...
 • Eslami, Arefa, Shahbazi. Tahereh, and Ebrahimi Dehkordi, Amin. (۲۰۱۶). Evaluation ...
 • Farajirad, Khedr. Alian, Mehdi. Cheraghi, Ramin. (۲۰۱۶). »Analysis of Physical ...
 • Fourie, Johan., Rossello-Nadal, Jaume & Santana-Gallego, María. (۲۰۱۹). Fatal Attraction: ...
 • Fourie, J., Rossello-Nadal, J., & Santana-Gallego, M. (۲۰۲۰). How security ...
 • Ghaleh­Noei, Mahmoud. Bahrami, Maryam. (۲۰۱۴). »Evaluation of effective qualities of ...
 • Glan, Theresa. (۲۰۰۱۱). Walkability Social interaction and Neighborhood Design, QThesis ...
 • Higgins-Desbiolles, Freya., Carnicelli, Sandro., Krolikowski, Chris., Wijesinghe, Gayathri & - ...
 • Icomus, (International Council of Buildings and Places). (۲۰۰۲). »International Charter ...
 • journals.sagepub.com/home/jtr.. ...
 • Khademi, Hossein. Rezazadeh, Sajed. Rezaei, Zahra. (۲۰۱۵). »Analysis of urban ...
 • Kiani, Salimi. Sedigheh, Mehrabi, Ali (۲۰۱۷), »Identifying the effective factors ...
 • Kiani, Salimi. Sedigheh, Bigleri Nia. Masoumeh (۲۰۱۷), »Identification and prioritization ...
 • Kim, G, Park. (۲۰۱۴). »Comparative enalysis of Defensible Space in ...
 • Kurniawan, F., Adrianto, L., Bengen, D. G., & Prasetyo, L. ...
 • Lotfi, Sedigheh. Anamradnejad, Rahim. Vahedi, Haidar. (۲۰۱۵). »Evaluation of Physical ...
 • Moayedfar, Saeedeh. and Rafi, Samaneh. (۱۳۹۷). »Planning to create safe ...
 • MirHosseini, Zeinab Sadat. Jahanbakhsh, Haidar. (۲۰۱۶). »on the effect of ...
 • Moayed far, Saeedeh. (۱۳۹۷). »Evaluation of tourism spaces in Yazd ...
 • Nastaran, Mahin. Shahyvandi, Ahmad. Babaei, Morteza. (۲۰۱۳). »Analysis of Different ...
 • Naeem Abadi, Nazanin. Salimi Sobhan, Mohammad Reza, Javan, Farha, Hashem ...
 • Lapin, T.(۲۰۰۷). Modalities of Urban Space, New York Sag, Publication.. ...
 • Lehner, U. (۱۹۹۷). The of Cycling for Women. Planning for ...
 • Liu, B., Schroeder, A., Pennington-Gray, L., & Farajat, S. A. ...
 • Lanouar, C., & Goaied, M. (۲۰۱۹). Tourism, terrorism and political ...
 • Maximillano, K (۲۰۱۷). Introduction to Tourism security, Business andScience Journal, ...
 • Marshall, S.(۲۰۰۵). Streets & Patterns, New York, Spoon prss.. ...
 • Mehdinejad, H, Mostajabi, H, Parhiz, F, Rezaei, M (۱۳۹۹), Analysis ...
 • MC Kinnon, R. (۲۰۲۰), Introduction: Social security, inclusive growth and ...
 • Miller, G. D. (۲۰۱۹). Blurred lines: The new domestic terrorism. ...
 • -Nosal, B.(۲۰۰۹). Halton Region Health Department, Creating Walkable and in ...
 • Pazaki, Masoumeh, Sheikhi, Davood, Basiti, Shahram (۱۴۰۰), The role of ...
 • Petyella, L. (۲۰۰۴). Urban Space and Security Policies, UN habitat, ...
 • Pramanik P., Ingkadijaya R.(۲۰۱۸). The Impact of Tourism on Village ...
 • Rayman, R. (۲۰۱۸). Public Space and security social, capture, London ...
 • Robert, J. (۲۰۰۳). Responsive environment. London Press.. ...
 • Ruan, Wenqi., Li, Yongquan., Zhang, Shuning & Liu, Chih-Hsing. (۲۰۱۹). ...
 • Sadeghi, Hojjatollah, Saeb, Seyed Mohammad (۱۴۰۰), Ecological analysis of order ...
 • Santos, C., Silva, D., Amorim, E. (۲۰۱۸). The Impact of ...
 • Scott, F. (۲۰۱۹). Social criss and Tourism management, London press. ...
 • Seabra, C., Reis, P., & Abrantes, J. (۲۰۲۰). The influence ...
 • Shahiki Tash, Reisi, Abu Bakr, Ahang, Farahnaz, Pouranjanar, Golbahar (۱۳۹۹), ...
 • Sharma, K. (۲۰۰۳). The Social organization of Urban Space, NEWYORK, ...
 • Sommezs, F. Grafe, R. (۱۹۹۸). »Influence of terrorism risk on ...
 • Statistics Center of Iran. (۲۰۱۶).Population Statistics of West Azerbaijan Province.. ...
 • Tapak, Leili., Abbasi, Hamed & Mirhashemi, Hamid. (۲۰۱۹). Assessment of ...
 • Taylow, Peter. (۲۰۱۴). Tourism Security, Butterworth – Heineman Publication.. ...
 • Thomas, R. Pigozzi, B. (۲۰۰۵). »Tourist Carrying Capacity measures«. Journal ...
 • Timoty, D. (۱۹۹۵). »Tourism Acconnodation in Asian Historic city«. Journal ...
 • Trogisch, L., Fletcher R. (۲۰۲۰), Fortress tourism: exploring dynamics of ...
 • Unver, Ahmet. (۲۰۰۹).people experience of Urban Lighting in Public Space, ...
 • UNWTO. (۲۰۱۸). Tourism highlight ۲۰۱۸, edition, ANKara. Unwto.. ...
 • WTTC, Statists. (۲۰۱۲). Travel and Tourism Economic Impact ۲۰۱۲, Saudi ...
 • Wang, Hongli & Huang, Qihai. (۲۰۱۹). The dark side of ...
 • Wang L., Yotsumoto Y . (۲۰۱۹). Conflict in tourism development ...
 • Wang, F., & Lopez, C. (۲۰۲۰). Does communicating safety matter? ...
 • Walters, G., Wallin, A., & Hartley, N. (۲۰۱۹). The threat ...
 • W.T. OC world Tourism organization (۲۰۱۹). Tourism Management incourtiers, Wiley ...
 • Zukin. S. (۱۹۹۵). The culture of Cities. NEWYORK. Blackwell Publication ...
 • نمایش کامل مراجع