مقایسه خود اعتمادی، خود انتقادی و راهبردهای تنظیم شناخت هیجان در والدین دانش آموزان نارساخوان و عادی مقطع ابتدایی شهر بجنورد

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

84

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN04_405

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق مقایسه خود اعتمادی، خود انتقادی و راهبردهای تنظیم شناخت هیجان در والدین دانش آموزان نارساخوان و عادی مقطع ابتدایی شهر بجنورد با استفاده از روش تحقیق علی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی والدین دارای کودک نارساخوان و کودک عادی در بازه سنی ۲۰ الی ۶۰ سال در بجنورد بودند که ۴۵ نفر از والدین دارای فرزند نارساخوان و ۴۵ نفر از والدین بدون فرزند نارساخوان به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده و با روش نمونه گیری هدفمند از افراد در دسترس اقدام به گردآوری اطلاعات از آنها شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد پرسشنامه خود اعتمادی و خود انتقادی گیلبرک و همکاران (۲۰۰۴) و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱) بود که اعتبار آنها مورد تایید قرار گرفته است. برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون آنالیز واریانس چندگانه (MANOVA) تحت نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که در عامل خود انتقادی میانگین نمرات در بین والدین با فرزند نارساخوان بالاتر از والدین با فرزند عادی می باشد .(P< ۰/۰۵) همچنین میانگین نمرات خود اعتمادی در بین والدین با فرزند نارساخوان پایینتر از والدین با فرزند عادی می باشد می باشد .(P< ۰/۰۵) اما بین میزان میانگین راهبردهای تنظیم هیجان در بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد .(P> ۰/۰۵)

کلیدواژه ها:

خود اعتمادی ، خود انتقادی ، راهبردهای تنظیم شناخت هیجانی ، دانش آموزان نارساخوان

نویسندگان

منیرهابراهیمی
منیره ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه غیرانتفاعی شرق گلستان گنبد کاووس

مهداعلی داد
مهدا علی داد

کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد بجنورد

محسنحاتمی
محسن حاتمی

کارشناسی مشاوره دانشگاه فرهنگیان امام محمدباقر بجنورد