افزایش عملکرد پرسنل با در نظر گرفتن خلاقیت شغلی در شهرداری کاشمر

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 263

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHSR09_079

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

خلاقیت موضوع بسیار وسیعی می باشد و چنانچه با تمهیداتی شرایط افزایش این فرایند در میان پرسنل شهرداری کاشمر فراهم شود، تاثیر بسزایی در عملکرد آن ها و به طبع عملکرد شهرداری کاشمر خواهد داشت. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش خلاقیت شغلی بر عملکرد پرسنل شهرداری کاشمر بوده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر پرسشنامه های عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت و پرسشنامه خلاقیت شغلی بوده است. جامعه آماری تحقیق تعداد ۱۰۰ نفر از کارمندان زن و مرد شهرداری کاشمر که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. نتایج بررسی تحقیق حاکی از ان است که با توجه به وجود ضریب بتای مثبت می توان گفت مولفه های عملکرد سازمانی بر خلاقیت شغلی پرسنل شهرداری کاشمر تاثیر مستقیم و مثبت دارد . بنابراین در سطح اطمینان ۹۵% افزایش مولفه های عملکرد سازمانی باعث بهبود خلاقیت شغلی پرسنل شهرداری کاشمر می شود و کاهش آنها کاهش عملکرد پرسنل شهرداری کاشمر را در پی خواهد داشت.

نویسندگان

مهدی دری

لیسانس مدیریت دولتی، کارشناس منابع انسانی شهرداری کاشمر