بررسی تاثیر سیستم جامع و یکنواخت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در شهرداری بجنورد

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 94

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC15_006

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سیستم جامع و یکنواخت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در شهرداری بجنورد انجام شده است. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت ویژه ای است. در این تحقیق به بررسی تاثیر سیستم جامع مالی ویکنواخت شهرداری برویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری پرداخته شده است.هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت شهرداری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در شهرداری کشور است. در ادامه وضعیت موجود سیستم جامع مالی و یکنواخت شهرداری ارزیابی می شودتا میزان تاثیر آن بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تعیین گردد. در این تحقیق سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت به عنوان یک متغیر مستقل و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری (مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن) را به عنوان متغیرهای وابسته این تحقیق مد نظر بوده است. تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است.و بر اساس روش وماهیت در طبقه بندی تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از منابع کتابخانه ای، سایت های اینترنتی و پرسشنامه استفاده شده است در این تحقیق از روش نمونه گیری استفاده شده است و تعداد ۸۰ پرسشنامه توزیع و ۶۴ عدد نیز دریافت گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آن از نرم افزار spssو آزمون t استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که سیستم جامع مالی و یکنواخت شهرداری بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد. نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود سیستم نشان داده است که این سیستم توانایی لازم برای بالا بردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری را داراست.

کلیدواژه ها:

سیستم جامع و یکنواخت ، ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ، شهرداری بجنورد

نویسندگان

حمیدرضا جوانمرد

کارشناسی مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی آموزشی، کارمند شهرداری شیروان