بررسی راهکارهای ارتقای رضایت مراجعین به شهرداری بجنورد از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 175

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC15_003

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی راهکارهای ارتقای رضایت مراجعین به شهرداری بجنورد از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است. این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی در سال ۱۴۰۰ انجام گرفت. ۲۵۰ نفر از افراد جامعه به عنوان نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود . به منظور بررسی روائی پرسشنامه پس از مطالعه جهت نظرخواهی به تعدادی از اعضای هیات علمی در دانشگاه ارائه گردید . پایایی نیز از طریق دو نیم کردن و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ %۸۶ بدست آمد . به منظور تحلیل یافته های ، از آزمون کای دو ، تحلیل واریانس ، انحراف معیار و میانگین استفاده شد . این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که در سال ۱۴۰۰ و از جمعیتی تعریف شده و با متغیرهای مشخص وابسته و مستقل به انجام رسید . در این تحقیق ، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد . در این روش ، کل جامعه آماری به تعداد ۲۵۰ نفر محاسبه گردید در این تحقیق برای سنجش میزان رضایت مندی مردم شهر بجنورد از خدمات بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات این استان از یک پرسشنامه خود ساخته استفاده کردیم و پس از این سنجش با بررسی آمارهای بدست آمده برای رسیدن به نتیجه مطلوب سعی شد ، پرسشنامه د ر میان افراد جامعه به صورت تصادفی توزیع شد و از آنان در زمینه سئوالات پرسشنامه نظرخواهی شد ، داده های بدست آمده از پرسشنامه ها مربوط به ۱۲۰ نفر در جداول منظم قرار گرفت و پس از محاسبه میزان فراوانی و درصد آمار بدست آمده بر قرار دادن این داده ها بر روی نمودار سعی شد تا دیدگاه بهتر و روشن تری در زمینه فرضیه های تحقیق بدست آورد .با تجزیه و تحلیل آماری مشخص شد که این رابطه وجود ندارد و مردم بجنورد نسبت به خدمات چهار ساله شهرداری بجنورد رضایت دارند

کلیدواژه ها:

رضایت مراجعین - شهرداری بجنورد - فناوری اطلاعات و ارتباطات.

نویسندگان

اسما رحیمی

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، کارمند شهرداری بجنورد