بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر اشتیاق و عملکرد شغلی در شهرداری بیرجند

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 282

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS07_091

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1401

چکیده مقاله:

وجود نیروی انسانی علاقهمند به شغل در هر سازمان منجر به بهبود عملکرد و تحقق اهداف فردی و سازمانی میشود. به همین دلیل، در دهه اخیر عملکرد شغلی و اشتیاق شغلی پژوهشهای بسیاری را در حیطه مدیریت و علوم رفتاری به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت عملکرد و اشتیاق شغلی، پژوهش حاضر به بررسی اثر یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی و اشتیاق شغلی در شهرداری بیرجند میپردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری بیرجند در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به تعداد ۲۲۰ نفر بودند که حجم نمونه براساس فرمول کوکران برابر ۱۴۰ نفرتعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه های یادگیری سازمانی نیفه (۲۰۰۱)، اشتیاق شغلی سالواناوا و شوفلی (۲۰۰۱)، عملکرد شغلی پاترسون (۱۹۷۰) استفاده شدکه پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۹۸، ۰/۹۶، ۰/۹۸ بدست آمد. با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه ها، روایی آنها توسط خبرگان و روایی همگرا نیز مورد تایید قرارگرفت. جهت بررسی فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، و برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار SmartPLS استفاده شد، نتایج نشان داد که یادگیری سازمانی بر اشتیاق شغلی باضریب مسیر (۰/۷۲۸) و آماره ( ۱۳/۵۱۰) t اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، اثر یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی با ضریب مسیر (۰/۴۱۵) و آماره (۳/۹۰۷) t اثر معناداری دارد. از طرفی، اثر مثبت معنادار مولفه های یادگیری سازمانی بر اشتیاق شغلی و اثر مثبت و معنادار مولفه های یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی به جزمولفه یادگیری تیمی مورد تایید قرار گرفت.

نویسندگان

ناهید یعقوبی

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.