استفاده از سناریونویسی آینده پژوهانه و ماتریس عوامل استراتژیک(PESTEL )در یک روش ابتکاری جهت تعیین اهداف استراتژیک-مطالعه موردی: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

213

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC18_067

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1400

چکیده مقاله:

یکی از مسائل کلیدی در سیستمها و فرآیندهای مدیریت استراتژیک، تعیین ، اولویتبندی و انتخاب اهداف اصلی و مهم با توجه به روندهای آینده است. در فرآیندهای سنتی مدیریت استراتژیک، استفاده از ماتریسهای تحلیل عوامل خارجی و داخلی مرسوم است. اما نقص اصلی این روشها، متکی بر فرض ایستا بودن محیط و قابلیت تعیین آینده ی مطلوب میباشد. همچنین اعتبار نتایج این روشها وابستگی زیادی به نظرات افراد شرکت کننده در فعالیت تیمی تعیین اهداف دارد. در این مقاله، یک روش ابتکاری با استفاده از تحلیل ماتریس عوامل استراتژیک(عوامل: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و قانونی) جهت شناسایی متغیرهای تاثیر گذار و تاثیرپذیر و بررسی تغییرات آنها از طریق سناریونویسی آیندهپژوهانه و استفاده از ماتریس تحلیل اثر متقابل جهت پیشبینی وضعیت آینده، به منظور تعیین اهداف استراتژیک سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان پیشنهاد شده است. در نهایت، اعتماد پذیری روش پیشنهادی از طریق روش دلفی بررسی و کیفیت اهداف خروجی از منظر ذینفعان سازمان از طریق یک نظرسنجی در ابعاد ارتباط با مشکلات اساسی سازمان، میزان نگاه به تغییرات محتمل آینده، پوشش انتظارات طیف وسیعی از ذینفعان، شفافیت و قدرت در توصیف مسائل کلیدی، قابلیت دستیابی، اثر در کاهش ریسک سازمانی و سهولت در ترجمه و به کارگیری، بررسی شده است. نتایج روش دلفی نشان میدهد، روش پیشنهادی اعتماد پذیر است. همچنین نتایج نظرسنجی از ذینفعان، نشان میدهد اهداف تعیین شده نسبت به اهداف جاری استراتژیک، کیفیت بالاتری دارند.

کلیدواژه ها:

آینده پژوهی ، اهداف ، مدیریت استراتژیک ، ماتریس تحلیل عوامل استراتژیک ، ماتریس تحلیل اثر متقابل.

نویسندگان

محمدعبائی شوشتری
محمد عبائی شوشتری

پژوهشگر و مدیر مرکز خدمات تخصصی مهندسی توسعه ی بهره وری و سیستمهای جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان