بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی متغیر حداقل دما طی دوره (۲۰۱۸-۲۰۳۰) در استان اردبیل

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 129

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOGRAPHIC02_040

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1400

چکیده مقاله:

افزایش گرمایش جهانی به عنوان یکی از مسائل عمده جهانی در قرن حاضرمطرح است .به همین دلیل بررسی و ارزیابی روند آن برای انسان اهمیتدارد، از این رو شبیهسازی این متغیر اقلیمی برای درک آینده بشر می تواندراهگشا باشد. روش های مختلفی برای شبیه سازی و پیش بینی متغیرهایاقلیمی وجود دارد که معتبرترین آنها استفاده از داده های مدل گردشعمومی جو یا GCM می باشد .از جمله پرکاربردترین مدل ها جهت ریز مقیاس کردن داده های، GCM مدل آماری SDSM می باشد. در تحقیقحاضر، میزان کارایی این مدل جهت ریزمقیاس نمایی میانگین دما درایستگاه سینوپتیک اردبیل، پارس آباد و خلخال مورد ارزیابی قرار گرفتبدین منظور با استفاده از داده های دمای روزانه ایستگاه همدید شهرستاناردبیل، پارس آباد و خلخال و داده های مرکز ملی پیش بینی متغیرهایمحیطی، انتخاب متغیرهای مستقل و کالیبره کردن مدل برای حداقل دماصورت گرفت. به منظور کالیبره کردن مدل داده های دیدبانی شده ایستگاههواشناسی اردبیل با داده های مرکز ملی پیش بینی متغیرهای محیطیNCEP به دو دوره ی ۲۹ سال (۱۹۶۱-۱۹۹۰) برای کالیبره و ۱۱ سال (۱۹۹۱-۲۰۰۱) برای صحت سنجی تقسیم شدند. این کار برای دوره ۴۰ ساله از ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۱ برای ایستگاه اردبیل و برای ایستگاه پارس آباد از دو دوره، ۱۲ سال (۱۹۹۵-۱۹۸۴) برای کالیبره و ۶ سال (۱۹۹۶-۲۰۰۱) برای صحت سنجی و همین کار برای ایستگاه خلخال از دو دوره، ۱۱ سال(۱۹۹۶-۱۹۸۴) برای کالیبره و ۵ سال (۱۹۹۷-۲۰۰۱) برای صحت سنجی نیز انجام گرفت .برای تشخیص کارایی مدل برای پیش بینی، میانگینحداقل مربعات برای دوره صحت سنجی هر ایستگاه محاسبه گردید. سپس داده های دمای حداکثر و حداقل برای دوره (۱۹۶۱-۲۰۹۹) تحتسناریو A۲ پیش بینی و با داده های مشاهداتی این دوره مقایسه شد نتایجنشان داد که در هر سه شهرستان حداقل دما در ایستگاه اردبیل افزایشخواهد یافت در درحالی که حداقل دمای ایستگاه های پارسآباد و خلخالکاهش دما برای آینده پیش بینی میشود .همچنین با افزایش طول دورهپایه پیش بینی مدل بهتر خواهد شد و هرچه طول دوره کمتر باشد برآوردمدل چندان مناسب نخواهد بود.در همین راستا آزمون من کندال و شیبسن برای تعیین روند تغییرات دمایی برای هر ایستگاه در دوره پایه محاسبهگردید و نتایج حاکی از این بود که حداقل دما برای ایستگاه اردبیل دارایروند صعودی و برای ایستگاه های خلخال و پارس آباد نزولی می باشد.

کلیدواژه ها:

تغییر اقلیم ، متغییر دما ، مدل گردش عمومی جو ، پیش بینی

نویسندگان

مریم دانشورعالی

دانشجوی کارشناسی ارشد مخاطرات آب و هوایی

بتول زینالی

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

برومند صلاحی

استاد دانشگاه محقق اردبیلی