تاثیر کاربرد برگی سدیم نیترو پروساید بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی آلسترومریا(Alstroemeria aurea )رقم ‘Orange Queen’ تحت شرایط کشت بدون خاک

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 141

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI12_442

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1400

چکیده مقاله:

با توجه به اثرات مفید نیتریک اکسید در رابطه با بهبود فتوسنتز و رشد و نمو گیاه، به منظور بررسی تاثیر کاربرد قبل از برداشت غلظت های مختلف سدیم نیتروپروساید بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گل آلسترومریا رقم ʽOrange Queenʼ پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی در گلدان و در شرایط کشت هیدروپونیک در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. در این پژوهش، سدیم نیتروپروساید در غلظتهای صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار با سه تکرار و هر تکرار شامل دو گلدان با فاصله هر دو هفته یکبار محلول پاشی شد. شاخصهایی نظیر وزن تر و خشک برگ و زمان از ظهور غنچه تا شکوفایی کامل گل و شاخص کلروفیل اندازهگیری شدند. نتایج نشان داد که کاربرد ۱۰۰ میکرومولار سدیم نیتروپروساید باعث افزایش معنیدار وزن تر برگ ( ۰/۲۷ گرم) نسبت به شاهد شد و بیشترین وزن خشک برگ ۰/۰۳۶) گرم) در غلظت ۱۰۰ میکرومولار سدیم نیتروپروساید مشاهده شد. همچنین در بین غلظتهای سدیم نیتروپروساید، تنها کاربرد ۲۰۰ میکرومولار، باعث زود باز شدن گل ها نسبت به شاهد شد و بقیه تیمارها اختلاف معنی داری با شاهد نداشتند. کمترین زمان از ظهور غنچه تا باز شدن کامل گلچه ۱۸/۳۳) روز) نیز در غلظت ۲۰۰ میکرومولار سدیم نیتروپروساید مشاهده شد و تمامی غلظتهای سدیم نیتروپروساید باعث افزایش شاخص کلروفیل شدند که البته این افزایش، فقط در غلظت ۱۰۰ میکرومولار، اختلاف معنیداری با شاهد داشت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سهیلا صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

زهره جبارزاده

دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه