بررسی ویژگی های وب سایت و رضایت کاربران با اعتماد الکترونیکی (مطالعه موردی مشتریان بانک پارسیان)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 426

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET11_102

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1400

چکیده مقاله:

مفهوم کیفیت خدمات الکترونیک به طور فزاینده ای توسط پژوهشگران و دست اندرکاران به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده کلیدی موفقیت در تجارت الکترونیک به رسمیت شناخته شده است. خدمات الکترونیک فرصت منحصر به فردی را برای کسب وکارها فراهم می نماید تا مدل های جدیدی را برای طراحی استراتژی های خدمات و توسعه خدمات جدید ارائه دهند. علی رغم افزایش استفاده از تکنولوژی های اینترنتی توسط کسب وکارها برای سازمان های مشتری مدار به عنوان ابزارهای ارتباطی و کانال های توزیع بازاریابی، تحقیقات محدودی درباره اینکه مصرف کنندگان چگونه خدمات الکترونیک را ارزیابی می کنند و ابعاد مناسب کیفیت ارائه خدمات الکترونیک چیست، وجود دارد. تحقیق حاضر با در نظر گرفتن موارد با به بررسی ویژگی های وب سایت بر رضایت الکترونیکی و اعتماد الکترونیکی مشتریان پرداخته است. جامعه مورد مطالعه موردی در این پژوهش مشتریان و کاربران وب سایت بانک پارسیان بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از جامعه هدف از پرسشنامه محقق ساخته با روایی سنجی آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش تحقیق حاضر پیمایشی- توصیفی بوده است. برای تحلیل داده های تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی چون تحلیل همبستگی، آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اسییرمن و رگرسیون خطی با بهره گیری از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ویژگی های وب سایت قبل از استفاده، ویژگی های وب سایت هنگام استفاده و ویژگی های وب سایت پس از استفاده بر رضایت و اعتماد الکترونیکی مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

کاربرد وب سایت مشتریان بانک پارسیان ، اعتماد الکترونیکی ، رضایت کاربران ، مشتریان الکترونیکی

نویسندگان

مونا گروسی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مهدی یوسفی

کارشناس مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقد س، تهرا ن

حمید ذوالفقاریان

کارشناس مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاداسلامی واحد فیروزکوه