تحلیل سیاست های برون سپاری در بخش خدمات (سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان)

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

129

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF08_117

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1400

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تحلیل سیاستهای برون سپاری در بخش خدمات سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان بود. پژوهش از لحاظ روش توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و جامعه آماری شامل کارکنان سازمان مذکور بوده که به دلیل محدود بودن تعداد جامعه آماری، نظرات کل ۱۵۵ نفر این مجموعه از طریق سرشماری مورد بررسی قرار گرفته و نیازی به نمونه گیری نبوده و سپس به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. در طراحی این پرسشنامه با مصاحبه از ۶ خبره در ۷بعد و دو بخش سیاستهای برونسپاری عملیاتی شده(بالفعل) و سیاستهای عملیاتی نشده(بالقوه) انجام پذیرفت و پایایی و روایی آن محاسبه شده است. جهت بررسی و پاسخ به سوالات پژوهش از آزمون T مقایسه دو جامعه استفاده شد.یافته ها نشان داد که سیاست های برون سپاری در بخش خدمات سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان تا چه اندازه با موفقیت همراه بوده است که در تمامی شاخص های مورد بررسی در حد متوسط متمایل به خوب گزارش شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سیاست های برون سپاری در بخش خدمات سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین فعالیتهای برونسپاری عملیاتی نشده در صورت اجرایی شدن و عملیاتی شدن به سطح مطلوب و قابل قبولی خواهد رسید.

نویسندگان

علیرضااحدی زاده
علیرضا احدی زاده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

علیرشیدپور
علی رشیدپور

استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.