تدوین الگوی ریسک پذیری شرکت های بیمه بر پایه قابلیت های بازاریابی پوشایی و ریسک پذیری مشتری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 369

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL05_003

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1400

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تدوین الگویی جهت تحلیل و ارزیابی چگونگی تاثیر قابلیت های بازاریابی پوشایی توام باریسک پذیری مشتریان بر ریسک اعتباری شرکت های بیمه بانک ها است. این پژوهش از لحاظ روش توصیفی واز لحاظ کاربردی همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مجموعه کارکنان شرکت های بیمه وابسته بهبانک های استان آذربایجان غربی بوده، که با استفاده از فرمول کندال یک نمونه آماری به حجم ۱۹۵ نفر تعیین وبا استفاده از روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استاندارداستفاده شد. برای بررسی تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور استفاده شد.بطوریکه، رابطه قابلیت های بازاریابی پوشایی با ریسک اعتباری شرکت ها و سپس رابطه بین ریسک پذیریمشتری با ریسک اعتباری شرکت ها بررسی شد. نتایج پژوهش نشان دادند که، از میان قابلیت های بازاریابیپوشایی قیمت گذاری و از میان شاخص های میزان ریسک پذیری مشتریان عامل اعتماد مشتریان، بیشترین تاثیررا بر بهبود ریسک اعتباری شرکت های بیمه بانک ها ایفا می کنند.

نویسندگان

فواد کوهزادی

کارمند موسسه اعتباری کوثر، مدرس مدعو ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

یوسف محمدکریمی

عضو هیات علمی ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران