تاثیر سودوموناس (Pseudomonas sp) و سراشیا مارسنس (Serratia marcescens) بر تغییر و تحول کانی سپیولیت در محیط ریشه نهالهای پسته تحت تنش شوری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 429

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI17_257

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1400

چکیده مقاله:

با توجه به تحقیقات بسیار کم اثر باکتریها بر هوادیدگی کانی سپیولیت در محیط ریشه گیاهان، پژوهش حاضر با هدف بررسی کارایی باکتریهای حلکننده سیلیکات در آزادسازی عناصر از کانی سپیولیت، تحت تنش شوری در ریشه نهالهای پسته انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاتصادفی با دو سویه باکتری (سودوموناس و سراشیا مارسنس) تحت چهار سطح تنش شوری (صفر، ۴۰۰، ۸۰۰ و ۱۲۰۰ میلی گرم کلرید سدیم بر کیلوگرم شن کوارتزی) بر روی نهالهای پسته (رقم قزوینی) در شرایط گلخانه ای انجام شد . نتایج حاکی از تاثیر بسزای باکتری بر آزادسازی عناصر سیلیسیم، منیزیم و آهن از کانی سپیولیت بود. علاوه بر آزادسازی مقدار قابل توجه عناصر از این کانی، سویه های باکتری قادر به تغییر ساختار کانی و تبدیل بخشی از آن به کانی پالیگورسکیت در محیط ریشه نهالهای پسته بودند. به نظر میرسد که حضور این سویه های باکتری بهصورت همیار با گیاهان، تاثیر معنیداری بر آزادسازی عناصر از کانیها و جذب آن توسط گیاه و در نتیجه بهبود وضعیت تغذیه گیاه و تغییر ساختار کانی خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

باکتریهای حل کننده سیلیکات ، پالیگورسکیت ، پراش پرتو ایکس ، هوادیدگی بیولوژیکی

نویسندگان

ریحانه نژاد اسدی

دانشجوی دکترای گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

عیسی اسفندیارپوربروجنی

دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

محسن حمیدپور

دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

پیمان عباس زاده دهجی

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

سیدجواد حسینی فرد

استادیار موسسه تحقیقات علوم باغبانی، رفسنجان