بررسی تاثیر هوش معنوی بر بالندگی سازمانی با نقش تعدیلگری جو سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری تربت حیدریه)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 339

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRACONF06_020

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1400

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش معنوی بر بالندگی سازمانی با نقش تعدیلگری جو سازمانی بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شهرداری شهرستان تربت حیدریه در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۰۴۸ نفر بودند که طبق جدول گرجسی و مورگان (۱۹۷۰) تعداد ۲۸۱ کارمند به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری ا نتخاب شدند. داده ها با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ (۲۰۰۸)، بالندگی سازمانی اسپایدر (۲۰۰۷) و جو سازمانی هالیپن و کرافت (۱۹۶۳) جمع آوری شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها به ترتیب برابر با ۰.۹۱، ۰.۹۳ و ۰.۹۱ بدست آمد. داده ها در دو قسمت آمار توصیفی (سن، تحصیلات، جنسیت، سابقه کاری) و آمار استنباطی (نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی و روش معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای Spss۲۵ و Smartpls۳ تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد ه وش معنوی بر بالندگی سازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین جو سازمانی و مولفه های آن (نفوذ و پویایی، ملاحظه گری، مزاحمت، فاصله گیری، علاقمندی، صمیمیت و تاکید بر تولید) تاثیر هوش معنوی بر بالندگی سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان تربت حیدریه را تعدیلگری می کند.

نویسندگان

حمید اکبری

کارشناس ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه بین المللی امام رضا

محمد اسدی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور تهران

الهام اسدی

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور گرمسار