اصلاح شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی بر اساس تعیین مناسب ترین توزیع احتمالاتی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 155

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WSRCJ-9-4_009

تاریخ نمایه سازی: 4 آبان 1400

چکیده مقاله:

عمده ترین روش جهت تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی استفاده از شاخص خشکسالی جریان رودخانه ای (SDI) می باشد. این شاخص مبتنی بر فرض پیروی سری داده های حجم جریان رودخانه از توزیع گاما و اصل انتقال هم احتمال می باشد. در این تحقیق، بواسطه کاربرد سری داده های متوسط آبدهی ماهانه و سالانه ۴۹ ایستگاه هیدرومتری مبنای وزارت نیرو، کارایی ۶۵ توزیع احتمال مورد بررسی قرار گرفت. در هر مورد توابع توزیع احتمالی مختلف بر سری داده-های ماهانه و سالانه برازش یافته و بر اساس آزمون کلموگروف-اسمرینوف، مناسبترین توزیع احتمالی و مقدار احتمال تجمعی از آن توزیع محاسبه گردید. سپس مقدار شاخص SDI از توزیع برتر و توزیع گاما محاسبه گردید. نتایج نشان داد در مقیاس سالانه توزیع گاما فاقد فراوانی به عنوان توزیع برتر می باشد. در مقیاس ماهانه نیز این توزیع تنها در ۱ درصد از کلیه حالات مورد بررسی به عنوان توزیع برتر شناخته شد. این در حالیست که توزیع Wakeby در مقیاس سالانه در حدود ۳۵ درصد حالات و در مقیاس ماهانه تا حدود ۴۳ درصد حالات در برخی از ماه ها به عنوان توزیع احتمال برتر معرفی گردید. نتایج نشان داد جابه جایی طبقات خشکسالی علاوه بر رتبه تابع توزیع، به میزان اختلاف شاخص P-Value از توزیع برتر و توزیع گاما، بستگی دارد. بیشترین و کمترین میزان جابه جایی طبقات خشکسالی هیدرولوژیکی حاصل از کاربرد توزیع برتر، به ترتیب مربوط به ماه های آذر و اردیبهشت می باشد. مشخص گردید بیشترین فراوانی جابه جایی طبقات خشکسالی حاصل از کاربرد توزیع برتر در طبقه نرمال رخ داده است. لذا توصیه می گردد توزیع Wakeby جایگزین توزیع گاما در محاسبات شاخص SDI گردد.

کلیدواژه ها:

انتقال هم احتمال ، پایش خشکسالی ، جابه جایی طبقات خشکسالی ، شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی (SDI)

نویسندگان

مریم جمال

دانشجوی دکتری مهندسی عمران-منابع آب، دانشگاه آزاد واحد شهر قدس، تهران

حسین ابراهیمی

گروه علوم و مهندسی آب، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

حبیب موسوی جهرمی

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران