هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PUBL-4-1_005

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1400

چکیده مقاله:

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی به مرحله اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش، ۱۰۸ نفر از کارشناسان مراکز آموزش و تحقیقات جهاد کشاورزی استان لرستان بود که از طریق سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده های اولیه از روش توزیع پرسش نامه استاندارد استفاده شد و داده های ثانویه از طریق مطالعات کتابخانه ای به دست آمد. مقیاس اندازه گیری از نوع طیف پنج گزینه ای لیکرت بود و از آلفای کرونباخ و اسپیرمن برآون برای محاسبه پایایی پرسش نامه ها استفاده گردید. ضرایب آلفای کرونباخ و اسپیرمن برآون پرسشنامه هوش فرهنگی به ترتیب معادل۸۰/۰ و ۹۲/۰ و برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی معادل۸۰/۰ و ۸۳/۰ به دست آمد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین هوش فرهنگی کارکنان در چهار مولفه فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری با رفتار شهروندی سازمانی بر اساس ضرایب همبستگی پیرسون رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام سه مولفه شناختی، انگیزشی و فراشناختی، توان پیش بینی سطح رفتار شهروندی سازمانی را دارند و مولفه شناختی مهم ترین نقش را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه ها:

کلیدواژه ها: هوش فرهنگی ، رفتار شهروندی سازمانی ، مراکز آموزش و تحقیقات جهاد کشاورزی

نویسندگان

مجتبی رجب بیگی

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

طیبه امیرخانی

دانشگاه شهید بهشتی

مریم محمدپور

دانشگاه پیام نور تهران

مریم فریدی خورشیدی

دانشگاه پیام نور تهران