بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان با میانجی گری کارافرینی سازمانی و سرمایه رابطه ای (مورد مطالعه : اداره امور مالیاتی منطقه غرب شهر تهران )

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 302

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB08_106

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1400

چکیده مقاله:

موضوع این تحقیق بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان با میانجی گری کارآفرینی سازمانی و سرمایه رابطه ای در اداره امور مالیاتی منطقه غرب شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف پژوهشی کاربردی محسوب شده است و ماهیت این تحقیق علی است. از روش میدانی و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده های تحقیق استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه با احتساب آلفای کرونباخ بالای ۰/۷ مورد تایید قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان و مدیران اداره امورد مالیاتی منطقه غرب شهر تهران به مقدار ۳۰۰ نفر است. تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان با میانجی گری سرمایه رابطه ای تاثیر معناداری ندارد. فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان تاثیر معناداری ندارد. سرمایه رابطه ای بر عملکرد سازمان تاثیر معناداری ندارد. فناوری اطلاعت بر عملکرد سازمان با میانجی گری کارآفرینی سازمان تاثیر معناداری دارد. فناوری اطلاعات بر سرمایه رابطه ای تاثیر معناداری دارد. فناوری اطلاعات بر کارآفرینی سازمان تاثیر معناداری دارد. کارآفرینی سازمان بر عملکرد سازمان تاثیر معناداری دارد.

نویسندگان

الهام یزدیان

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب