تاثیر باکتریهای محرک رشد بر جذب عناصر غذایی ریشه گیاه لوبیا تحت تنش خشکی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 270

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BIOCONF21_0165

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1400

چکیده مقاله:

تنش خشکی از جمله عوامل محدودکننده ر شد گیاهان به شمار میرود و تاثیر مهمی در جذب عنا صر کم مصرف و پرمصرف دارد. به منظور برر سی تاثیر باکتریهای محرک ر شد بر جذب عنا صر غذایی موجود در ریشه گیاه لوبیا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل فاکتور تلقیح باکتری محرک ر شد در دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح باکتری) و فاکتور تنش خشکی در سه سطح (عدم تنش خشکی، تنش خشکی ملایم و تنش خشکی شدید) بود. نتایج نشان داد که اثر ساده تنش خشکی و تلقیح باکتری برای همه صفات مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. همچنین، همه صفات مورد مطالعه تحت تاثیر برهمکنش تنش خشکی و تلقیح باکتری قرار گرفتند. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین میزان نیتروژن، پتا سیم و فسفر ریشه گیاه لوبیا در تیمار عدم تنش خشکی و تلقیح باکتری محرک رشد مشاهده شد. در مقابل، کمترین میزان عنا صر نیتروژن، پتاسیم و فسفر ریشه گیاه لوبیا در تیمار تنش شدید خشکی و عدم تلقیح باکتری محرک رشد مشاهده گردید. نتایج مربوط به عناصر آهن، روی، مس و منگنز نشان داد که صفات ذکر شده تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفتند و افزایش تنش موجب کاهش آنها شد، در صورتی که تلقیح باکتری محرک رشد توانست در همه سطوح تنش خشکی میزان عناصر آهن، روی، مس و منگنز ریشه را افزایش دهد. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که بین همه عناصر مورد مطالعه در ریشه گیاه لوبیا همبستگی مثبت و معنیداری وجود داشت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدجابر حسینی

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،

فرهاد حبیب زاده

گروه ژنتیک و بهنژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران