بررسی ارتباط رفتار شهروندی مشتری با بشارت برند در مشتریان پوشاک ورزشی استان خراسان جنوبی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 239

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTBCNF04_031

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی بررسی تاثیر رفتار شهروندی مشتری بر بشارت برند در مشتریان پوشاک ورزشی استان خراسان جنوبی بود. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است که به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را مشتریان پوشاک ورزشی در استان خراسان جنوبی تشکیل می دهند که با توجه به نا محدود بودن جامعه آماری،نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران ۳۸۴ نفر انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پزوهش از دو پرسشنامه بشارت برند چو و همکاران ( ۲۰۱۸) با ۹ گویه و رفتار شهروندی اسوراس و همکاران ( ۲۰۱۹) با ۱۲ گویه استفاده شد. روایی هر سه پرسشنامه به تایید ۱۰ تن از متخصصین رسید و و پایای ان در یک مطالعه مقدماتی با ۳۰ آزمودنی به ترتیب ۰/۸۹ و۰/۹۲ بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد، رابطه بین رفتار شهروندی مشتری بر بشارت برند در سطحα= ۰/۰۱ معنادار می باشد .(p≤ ۰/۰۱) همچنین نتیجه آزمون رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که متغیر رفتار شهروندی مشتری درمجموع توانستند %۲۰ از تغییرات واریانس بشارت برند را تبیین کند. لذا توصیه می شود برای رشد کسب وکاری و تقویت برند کسب وکار به رفتارها ی داوطلبانه مشتریان که می تواند در بهبود خدمات ارائه شده شرکت تاثیر گذار باشند، توجه بیشتری نسبت به گذشته گردد.

نویسندگان

ایمان صفایی

استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

طیبه راهداری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرحند، ایران