واکاوی و تحلیل کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی بر امنیت پایدار مناطق مرزی (مطالعه موردی: استان کردستان)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 255

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASP02_126

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1400

چکیده مقاله:

با در نظر گرفتن تاثیر عمیق و متقابل سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی بااحساس امنیت پایدار در مناطق مرزی و وجودپژوهش های بسیار اندک در این حوزه، پژوهش حاضر باهدف واکاوی و تحلیل کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی بر امنیت پایدار در استان کردستان انجام پذیرفته است. این پژوهش به لحاظ ماهیت، کاربردی و به لحاظ روش شناسی ازنوع توصیفی همبستگی و اطلاعات آن به صورت پیمایشی گردآوری شده است. جامعه آماری مطالعه حاضر راخانوارهای ساکن در استان کردستان که مطابق سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ در بردارنده ۴۰۲۳۲۵ خانواربوده اند، تشکیل می دهند (N=۴۰۲۳۲۵). برای تعیین حجم نمونه از جامعه آماری، از جدول بارتلت و همکاران،استفاده شده و حجم نمونه ۶۶۴ خانوار برآورد گردید (n=۶۶۴). به منظور انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیریطبقه بندی تصادفی ساده، بهره گرفته شده است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن به وسیله جمعی از متخصصان تایید گردید. روایی صوری پرسش نامه با نظر متخصصان مورد تائید قرار گرفتو روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار پژوهش نیز، از طریق برآورد مدل اندازه گیری و پس از انجام اصلاحات لازم بهدست آمد. فرضیه های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمونقرار گرفت و داده های گردآوری شده با نرم افزارهای SPSSwin۲۲ و AMOS۲۱ تحلیل گردیدند و در نهایت یافتهها نشان داد، سرمایه اجتماعی بیشترین اثرگذاری را در شکل دهی احساس امنیت پایدار در نواحی مورد مطالعهداشته است. در پایان بر اساس نتایج و یافته های پژوهش، پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

نویسندگان

مهدی رحمانیان

پژوهشگر دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

فرهاد ملکشاهی

عضو هیات علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

پرویز جباری

عضو هیات علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)