اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در شرایط آب و هوایی کرج

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 413

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

URDCONF07_072

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1400

چکیده مقاله:

گیاهان زراعی اغلب در معرض عوامل تنش زای محیطی قرار دارند، در این رابطه مقدار آب قابل دسترس از مهم ترین عوامل محدود کننده تولید گیاهان زراعی محسوب می شود.به منظور بررسی اثر تنش کمبود آب بر خصوصیات کلزا آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزرعه ۴۰۰ هکتاری موسسه اصلاح و تهیه نهال بذر کرج اجرا شد. در این تحقیق اثر ۷ تیمار آبیاری در سطوح اصلی ۱ - آبیاری معمولی (شاهد) ۲ - قطع آبیاری در مرحله ساقه دهی ۳ - قطع آبیاری در مرحله گلدهی ۴ - قطع آبیاری در مرحله خورجین دهی ۵ - قطع آبیاری در مرحله ساقه دهی و گلدهی ۶ - قطع آبیاری در مرحله ساقه دهی وخورجین دهی ۷ - قطع آبیاری در مرحله گلدهی و خورجین دهی رقم مدونا انجام گرفت، و غالب خصوصیات فنولوژیکی گیاهشامل ارتفاع بوته ، تعداد خورجین در بوته و طول خورجین، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاهش میزان آب مصرفی باعث بروز تنش شدیدی در گیاه کلزا شد، به طوری که سبب کاهش معنی دار عملکرد و اجزای عملکرد دانه به جز وزن هزار دانه گردید.که در این رابطه درصد کاهش تعداد خورجین در بوته و دانه در خورجین نسبت به سایر اجزای عملکرد بیشتر بود.

نویسندگان

مهدی ملکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

فرشاد قوشچی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

محمد نصری

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین