تاثیر یادگیری سازمانی بر خلاقیت سازمانی در شهرداری شهر مرودشت

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 443

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM02_573

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1400

چکیده مقاله:

در این پژوهش با هدف بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر خلاقیت سازمانی در شهرداری شهر مرودشت صورت گرفته است. تحقیق از نظر کاربردی و از نظر ماهیت پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. در این پژوهش محققان به منظور گردآوری داده ها از ۸۳ نفری از خبرگان قلمرو مکانی تحقیق در بازه زمانی ۶ ماهه اطلاعات مورد نظر را جمع آوری نموده اند. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه استاندارد خلاقیت سازمانی تورنس ( ۱۹۹۵ ) و یادگیری سازمانی نیفه ( ۲۰۰۱ ) بوده است. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های رگرسیون خطی چندگانه و همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد.

نویسندگان

مهدی ابطحی

استادیار گروه مدیریت، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت ایران

محمد صادق رسول زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری،گرایش مدیریت پروژه و ساخت موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

محمد رستمی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری،گرایش مدیریت پروژه و ساخت موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران