بررسی هوش هی جانی بر توانمند سازی پرسنل در پروژه های شهرداری (مطالعه موردی: پرسنل شاغل در پروژه های شهرداری مشهد ریزه و تایباد)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 459

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF08_018

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1400

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اثر هوش هیجانی بر توانمندسازی پرسنل شاغل در پروژه های شهرداری مشهد ریزه و تایباد می باشد.تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق توصیفی- پیمایشی همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری در این تحقیقشامل پرسنل شاغل در پروژه های عمرانی شهرداری های مشهد ریزه و تایباد به تعداد ۱۷۵ نفر می باشد، حجم نمونه با کمک جدولمورگان ۱۲۰ نفر به دست آمده است، سپس با کمک نمونه گیری تصادفی پرسشنامه توزیع شده است. جمع آوری اطلاعات از دوپرسشنامه هوش هیجانی استاندارد شر ینگ (۱۹۸۵) با پایایی ۰/۷۱ و پرسشنامه توانمند سازی پرسنل بمانی (۱۳۹۴) با پایایی ۰/۷۴استفاده شده است. که هر دو پرسشنامه مذکور بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت تقسییم بندی شده اند روایی آن به تایید استنادراهنما رسیده است و پایایی آنها با کمک ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است. برای تحلیل استنباطی متغیرها به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آزمون های مختلف آماری شامل آزمون کولوموگوف اسمیرنوف و آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایجتحقیق در فرضیه نشان داد توانمند سازی پرسنل شاغل در پروژه های شهرداری مشهد ریزه و تایباد از هوش هیجانی با میزان تاثیر ۷۸درصد تاثیر می پذیرد.

نویسندگان

ابراهیم عبودی تیزابی

دانشجوی کارشناسی ارشد. عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت. دانشگاه غیرانتفاعی توس مشهد. ایران

محسن جلالی مجیدی

دکترای مدیریت. دانشگاه غیرانتفاعی توس مشهد، ایران