برنامه ریزی فضای سبز شهری بر مبنای سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( مطالعه موردی: فضای سبز شهرداری شهرضا)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 803

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

URIC01_098

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1400

چکیده مقاله:

این پژوهش در ارتباط با موضوع برنامه ریزی فضای سبز شهری بر مبنای سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست مطالعه موردی شهرداری شهرضا با تاکید بر نظریه توسعه پایدار شهری پیترهال انجام شده است .توجه به مدیریت فضای سبز در زندگی شهری، موضوعی است که بیش از هر چیز دیگر در شهرها و شهرسازی معاصر مورد توجه محققین شهری قرار گرفته است. اهمیت رو به افزایش فضای سبز در برنامه های رشد و توسعه، از دو منظر اساسی قابل توجه است. نخست به عنوان عاملی متعادل کننده در زندگی شهری به لحاظ زیست محیطی، همچنین به جهت زیبا سازی شهرها از یک سو و مکانی مناسب برای گذراندن اوقات فراغت شهروندان از سوی دیگر. این پژوهش دارای دو فرضیه و سوال اساسی است. روش پژوهش مطالعه اسنادی و مشاهده میدانی (پیمایش)بوده است و پرسشنامه ها در دو سطح مسئولین فضاهای سبز و مراجعه کنندگان به پارک ها تهیه شده است. پرسشنامه مراجعه کنندگان به تعداد ۴۰۰ نفر از شهروندان و پرسشنامه دیگر به تعداد ۳۵ نفر در بین مسئولین فضاهای سبز شهرضا تکمیل گردید. نتایج بدست آمده از یافته های پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه مسئولین پارکها و فضای سبز شهرضا و همچنین شهروندان و مراجعه کنندگان به پارکها شرایط و اصول ایمنی، بهداشت و وضعیت محیط زیست پارک ها و فضاهای سبز شهرضا با شرایط و اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست استانداردها مطابقت دارد و تمامی فرضیات مطروحه مورد تایید قرار گرفتند و به سوالات اساسی پاسخ داده شد و در انتها نیز به ارائه راهکار ها و پیشنهادات در خصوص سیستم مدیریت پارک ها و فضاهای سبز پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی فضای سبز شهری ، سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ، توسعه پایدار شهر.

نویسندگان

امیر هادیان

کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه شهرضا