بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران شهرداری های شهرستان مبارکه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 470

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPHCONF01_065

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1400

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران شهرداری های شهرستان مبارکه بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه پرسنل شهرداری های شهرستان مبارکه بودند. جهت تعیین پایایی ابزار پژوهش این پرسشنامه بین ۳۰ نفر از کارکنان و مدیران توزیع گردید و برای محاسبه ضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه از نرم افزار SPSS استفاده شد در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها پرسشنامه از آمار توصیفی و آمار استنباطی، آزمون t دو گروه مستقل برای مقایسه میانگین دو گروه استفاده گردیده است. بطور کلی یافته های این پژوهش نشان داده است که مدیران سازمان از کارکردهای فرایند ارتباطات در جهت کنترل رفتار سازمانی پرسنل، ایجاد انگیزه و نیز تبادل اطلاعات بمنظور تصمیم گیری در جهت اعمال اصول مدیریت بر پرسنل تا حد زیاد استفاده می نمودند با این تفاوت که مدیران این سازمان از بیان عواطف و احساسات (روحیه) در جهت اعمال اصول مدیریت بر پرسنل استفاده نمی شود.

نویسندگان

حسین ابوطالبی کرکوندی

کارشناس روابط عمومی شهرداری مبارکه اصفهان