مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان راه حل مدار بر کیفیت زندگی و افسردگی دختران جوان

سال انتشار:

1399

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

139

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSHST-16-2_009

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

اختلال روانی افسردگی از علل عمده آشفتگی کیفیت زندگی است که می تواند عملکرد تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی را تا مرز ناتوان شدن مختل سازد. هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان راه حل مدار بر افسردگی و کیفیت زندگی دختران افسرده بود. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش دختران جوانی بودند که در سال ۱۳۹۸ برای درمان افسردگی به مراکز مشاوره شهر تهران مراجعه کرده و با روش در دسترس انتخاب شدند. نمونه شامل ۴۰ نفر که به صورت تصادفی در سه گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان راه حل مدار و گروه کنترل، جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه افسردگی و پرسشنامه کیفیت زندگی بود. سپس گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه درمان راه حل مدار طی ۹ جلسه ۲ ساعته تحت درمان قرار گرفتند و گروه کنترل درمانی دریافت نکردند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. باوجوداینکه نتایج نشان دادند که هر دو روش درمانی تاثیر مطلوبی بر افسردگی و ارتقاء کیفیت زندگی داشته اند، اما روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موثرتر بوده است ولی بین دو روش درمانی در هر دو متغیر تفاوت معنی دار وجود ندارد. بنابراین ، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند یک درمان انتخابی برای کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی در دختران جوان افسرده باشد.

کلیدواژه ها:

افسردگی ، درمان راه حل مدار ، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، کیفیت زندگی

نویسندگان

زهرازاهدی
زهرا زاهدی

کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه هرمزگان

احمدامانی
احمد امانی

دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه کردستان،سنندج،ایران

آرمانعزیزی
آرمان عزیزی

دکتری تخصصی مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

غفارنصیری هانیس
غفار نصیری هانیس

دانشجوی دکتری روان شناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد ایران

فاطمهزارعین
فاطمه زارعین

دانشگاه علوم تحقیقات تهران واحد یزد

نرگسویژه رواری
نرگس ویژه رواری

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،علوم تحقیقات ازاد اسلامی هرمزگان، هرمزگان، ایران