نموگرافی جدید برای برآورد عامل فرسایش پذیری (K) در بخشی از خاک های نواحی نیمه خشک در شمال غربی ایران

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 215

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSS-13-49_006

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

ارزیابی مناسب عامل فرسایش پذیری خاک (K) برای پیش بینی قابل اطمینان فرسایش آبی حائز اهمیت است. در این پژوهش، عامل فرسایش پذیری خاک در ۹۰۰ کیلومتر مربع از خاک های شهرستان هشترود واقع در ناحیه نیمه خشک شمال غربی ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اندازه گیری مقدار هدررفت خاک در ۳۶ زمین مختلف در کرت-های استاندارد تحت باران های طبیعی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ نشان داد که مقدار عامل فرسایش پذیری اندازه گیری شده ۷۷/۸ برابر کمتر از مقدار برآوردی با نموگراف USLE است. برای دست یابی به نموگراف جدید، هم بستگی بین عامل فرسایش پذیری اندازه گیری شده و ویژگی های خاک ها بررسی شد. نتایج نشان داد که شن درشت، رس، ماده آلی، آهک، پایداری خاکدانه و نفوذپذیری خاک، هم بستگی منفی معنی دار و شن بسیار ریز و سیلت، هم بستگی مثبت معنی دار با عامل فرسایش پذیری خاک دارند. نتایج تجزیه مولفه های اصلی و رگرسیون چند متغیره نشان داد که نفوذپذیری خاک، پایداری خاکدانه، آهک و شن درشت رابطه ای معنی-دار (۹۲/۰=۲R) با فرسایش پذیری دارند. برای برآورد آسان عامل فرسایش پذیری، نموگرافی بر اساس عوامل مذکور با ضریب تبیین ۹۲ درصد تهیه شد. از این نموگراف در مناطقی که دارای ویژگی خاک و باران مشابه با منطقه مورد بررسی باشند، برای برآورد مطمئن عامل فرسایش پذیری خاک می توان بهره گرفت.

کلیدواژه ها: