بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر شیوه های مختلف مشارکت سیاسی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 134

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSPI-5-2_005

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

در این مقاله چگونگی پیوند بین اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی بررسی و تحلیلشده است. هدف این بررسی بیان خاستگاه فکری و نظری این دو مفهوم بهمنزله مفاهیم کلیدی و نرم ادبیات علوم اجتماعی ازحیث نظری و نیز چگونگی سنجش عملی آنها و درنهایت آزمون تجربی ارتباط بین آن دو در حوزه مطالعه است. در آغاز با بیان سرچشمه فکری این دو مفهوم جایگاه آنها در اندیشه برخی نظریهپردازان علوم اجتماعی و سیاسی مشخص شده است. سپس ابعاد نظری اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی در ادبیات جامعهشناسی کاوش شده است که اغلب گواه بر وجود نوعی رابطه متعامل بین این دو مفهوم است. بنابراین هدف این مقاله بررسی رابطه میان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی دانشجویان در دانشگاه اصفهان است. روش تحقیق پژوهش در جمعآوری و تجزیه و تحلیل داده­ها پیمایشی است. این مطالعه ۲۱۴ نفر از دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان را تحت مطالعه قرار داده است. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که اعتبار آن، به روش صوری، و پایایی و روایی آن، به کمک آماره پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجشده سنجیده شده است و دادهها ازطریق نرمافزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تحت محیط ویندوز تجزیه و تحلیل شدند. استنباط آماری از دادهها نشاندهنده تاثیر اعتماد اجتماعی بر پنج سطح مشارکت سیاسی (حمایت­کنندگان منفعل، تماس با مسئولان سیاسی، ارتباطات سیاسی، مبارزان سیاسی و اعتراضکنندگان سیاسی) است. البته یافته­های پژوهش نشان می­دهد که اعتماد اجتماعی بر بیاعتنایی سیاسی تاثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه ها:

اعتماد غیررسمی ، اعتماد تعمیم یافته ، بی اعتناها ، حمایت کنندگان منفعل ، تماس با مسئولان سیاسی ، ارتباطات سیاسی ، مبارزان سیاسی و اعتراضکنندگان سیاسی

نویسندگان

حسین مسعودنیا

استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

محمودرضا رهبر قاضی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

راضیه مهرابی کوشکی

دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

مهدیه پوررنجبر

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان