جستاری در تاثیر کمالگرایی بر مهارت شنیداری زبان دوم با درنظرگرفتن نقش میانجی خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی شنیداری به روش تحلیل چندبخشی میانجی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 242

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LTS-54-2_005

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

پژوهش پیش­رو به بررسی تاثیر کمالگرایی چندوجهی بر مهارت شنیداری زبان دوم از طریق متغیرهای میانجی خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی شنیداری با استفاده از مبانی نظریه مجموعه­های پیچیده پویا می­پردازد. بدین منظور، ۱۱۷ دانشجوی سال سوم و چهارم رشتههای ترجمه زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی پرسشنامه­های کمالگرایی چندوجهی، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی شنیداری را تکمیل کردند و در آزمون شنیداری «آیلتس» شرکت کردند. پس از جمع­آوری دادهها، با استفاده از تحلیل خوشه­ای، شرکت­کنندگان پژوهش به سه گروه کمالگرایی (کمالگرایی سازگار، ناسازگار و غیرکمالگرا) تقسیم شدند. سپس با استفاده از تحلیل چندبخشی میانجی چندگانه، تاثیرهای مستقیم، غیرمستقیم و کلی کمالگرایی بر مهارت شنیداری در قالب فرضیه­های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، کمالگرایی سازگار تاثیر مستقیم معناداری بر خودکارآمدی و سه راهبرد فراشناختی شنیداری شناخت فردی، ترجمه ذهنی و حل مساله دارد. کمالگرایی تاثیر مستقیم معناداری بر مهارت شنیداری و دو راهبرد فراشناختی برنامه­ریزی و ارزیابی و توجه هدایتشده نداشت. همچنین نتایج نشان داد، خودکارآمدی تاثیر مستقیم معناداری بر شناخت فردی و مهارت شنیداری دارد. در ارتباط با تاثیر نسبی غیر مستقیم و کلی کمالگرایی با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی، نتایج معناداری به دست آمد و تحلیل چندبخشی میانجی چندگانه معنادار بود. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن متغیرهای میانجی، ارتباط مستقیم معناداری بین کمالگرایی و مهارت شنیداری یافت نمی­شد؛ بنابراین استفاده از متغیرهای میانجی نقش تعیین­کننده­ای در ارتباط بین کمالگرایی و مهارت شنیداری ایفا نمود. در انتها توصیه­های آموزشی این پژوهش ارائه می­گردد.

نویسندگان

محمدحسن رزمی

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

علی اکبر جباری

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران