مقایسه ی پویایی اکسیژن مصرفی دوره ریکاوری پس از دو فعالیت بیشینه پیوسته و اینتروال در بازیکنان بسکتبال زن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 268

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSBS-10-18_005

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: پویایی اکسیژن پس از تمرین به عنوان شاخص مهم آمادگی و سلامت قلب و عروق محسوب می شود. هدف از این تحقیق، مقایسه پویایی اکسیژن دوره ریکاوری پس از دو فعالیت بیشینه  پیوسته و اینتروال در بازیکنان بسکتبال زن است. روش شناسی: در این پژوهش ۷ بازیکن بسکتبال زن انتخاب و در ۳ جلسه جداگانه با فاصله ۴۸ ساعت در این آزمون شرکت کردند. جلسه اول شامل پروتکل ورزش فزاینده جهت تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی و جلسه دوم شامل پروتکل فعالیت بیشینه پیوسته بالک و ویر(۱۹۵۹) تا سرحد واماندگی و جلسه سوم شامل پروتکل فعالیت بیشینه اینتروال با وهله های ۱ دقیقه دویدن روی نوارگردان با شدت ۱۲۰ درصد  Vvo۲ max و ۲ دقیقه استراحت تا رسیدن به سرحد واماندگی اجرا شد. به منظور ارزیابی متغیرهای پژوهش، تغییرات گازهای تنفسی در تمام طول مدت فعالیت و ۱۰ دقیقه از دوره ریکاوری ثبت گردید. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده آزمون t همبسته در سطح۰/۰۵< P انجام گرفت. یافته های پژوهش حاضر نشان داد پس از دو فعالیت بیشینه پیوسته و اینتروال در نصف زمان ریکاوری اکسیژن (۰/۳۳۰= P) و نصف زمان ریکاوری نبض اکسیژن (۰/۸۲۱= P) و کل اکسیژن مصرفی دوره ریکاوری (۰/۷۶۰= P)تفاوت معناداری مشاهده نشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به تحلیل داده ها مشخص می شود که روند تغییرات اکسیژن مصرفی در دوره ی ریکاوری پس از این دو نوع فعالیت ورزشی مشابه می باشد.

کلیدواژه ها:

dynamics of recovery oxygen ، Half- time recovery of vo۲ ، Half- time recovery of oxygen pulse ، Total oxygen consumption during recovery ، continuous maximum exercise ، Interval maximum exercise ، پویایی اکسیژن ریکاوری ، نصف زمان ریکاوری اکسیژن ، نصف زمان ریکاوری نبض اکسیژن ، کل اکسیژن مصرفی ریکاوری ، فعالیت بیشینه پیوسته ، فعالیت بیشینه اینتروال

نویسندگان

حمید آقاعلی نژاد

Tarbiat Modares University

الهام شهاب پور

Shiraz University. Shiraz