مدل سازی طیف بازتابی پخشی رنگدانه های جاذب موثر پوست انسان در ناحیه مرئی و بررسی زیرپیك های آن

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 481

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FMCBC03_011

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399

چکیده مقاله:

در اين مطالعه طيف هاي بازتابي زيرپيك هاي رنگدانه هايي از پوست انسان كه در ناحيه ي مرئي طيف جذب موثر دارند، بررسي شده و با استفاده از تابع گاوسي برازش منحني انجام شد.مشخصه هاي شكل خط، محل زيرپيك، مقدار بيشينه و شدت هر زيرپيك بعنوان ويژگي هاي موثر هر زيرپيك در طيف ها در نظر گرفته شده و با احتساب پهناي باند و سطح زير نمودار مربوطه ، زيرپيك هاي قابل مقايسه در برازش طيف بازتابي بافت سالم و يا داراي عارضه حاصل شد. در نتيجه اين فرض كه طيف جذب مولكول هاي ملانين، هموگلوبين و بيليروبين را مي توان حاصل تركيبي از برازش چند تابع گاوسي در شرايط پيچيده ي بافت زنده دانست تاييد شده و با دقت قابل قبولي ، مدل سازي شد.