بررسی و اولویت بندی اجزاء آمیخته بازاریابی و فناوری اطلاعات در سالن های بدنسازی شهر تبریز

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 344

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSSPE05_084

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1399

چکیده مقاله:

هدف پژوهش بررسی و اولویت بندی اجزاء آمیخته بازاریابی و فناوری اطلاعات در سالن های بدنسازی شهر تبریز بود. پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی و به لحاظ هدف از نوع توصیفی می باشد که بصورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری کلیه استفاده کنندگان از سالن های ورزشی شهر تبریز می باشد که طبق گزارش بیمه ورزشی شهر تبریز تعداد بیمه شدگان در سال 1396 برابر با 9000 نفر گزارش گردید. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 368 نفر برآورد گردید. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه آمیخته بازاریابی مقیمی (1389) و پرسشنامه فن آوری اطلاعات دادخواه (1395) بود. ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه عناصر آمیخته بازاریابی 0/80 و فناوری اطلاعات 0/91 گزارش شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و آمار استنباطی از قبیل: آزمون کالموگروف اسمیرنوف، آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد اختلاف معنی داری بین میانگین های مشاهده شده و فرضی عناصر آمیخته بازاریابی (t=26/54, P<0/001)، و فناوری اطلاعات (t=29/40, P<0/001) وجود دارد. به عبارتی وضعیت عناصر آمیخته بازاریابی و فناوری اطلاعات در نمونه تحقیق از وضعیت فرضی، کمی بهتر است. با توجه به پایین بودن عنصر محصول در آمیخته بازاریابی و انسان افزار در فناوری اطلاعات، باید مدیران سالن های ورزشی به این عناصر مهم توجه کنند، که در افزایش رضایت مشتری نیز بسیار حیاتی است.

نویسندگان

معصومه دلشاد

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، پیام نور شهرری

حسین خلیل نژادقرخ صغیر

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی دانشگاه تبریز