برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوقی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 309

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ELAW01_205

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399

چکیده مقاله:

برچیدن تأسیسات نفتی فرایندی است که به موجب آن تصمیم گرفته می شود چگونه تأسیساتی که به پایان عمرشان رسیده اند جابه جا و از ردهخارج شوند. این موضوع نسبتاً جدید به خصوص از دهۀ 1980 م در سطح بین المللی توجهات زیادی را به خود جلب کرده و نگرانی های عمدۀدولت ها و صنعت نفت به طور کلی از آن زمان آغاز شده و تلاش های زیادی در جهت تبیین ابعاد مختلف آن صورت گرفته است. اگرچه این تلاش هادر روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع موثر بوده اند، هنوز هم پرسش های متفاوتی به خصوص در زمینۀ ابعاد حقوقی آن باقی مانده است. پرسشاساسی به این باز می گردد که دولت ها در سطح بین المللی از یک سو، و کارفرمایان و پیمانکاران در قراردادهای توسعه و بهره برداری میدان هاینفتی و گازی از سوی دیگر، نسبت به این موضوع چه تعهدی دارند؟ ازآنجا که در خصوص این موضوع در معاهدات بین المللی و منطقه ای تعارضوجود داشته و از طرف دیگر، شرایط و مفاد قراردادهای فیمابین کارفرمایان و پیمانکاران صنعت نفت و گاز در این خصوص معلوم و مشخص نبودهاست، بررسی اسناد مختلف و همینطور حقوق داخلی کشورهای پیشرو در این عرصه و و قراردادهای بالادستی نفت و یافتن راه برون رفت ازتعارض، موضوع اصلی این پؤوهش است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

آیدا مخترع

عضوهییت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا،شیراز،ایران

فاطمه زاهدی

کارشناسی حقوق موسسه آموزش عالی آپادانا،شیراز،ایران