بررسی رابطه بین جامعه پذیری کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه:شهرداری زاهدان)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 439

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME05_076

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1399

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین جامعه پذیری کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی کارکنان در شهرداری زاهدان بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان سازمان یاد شده بالا که تعداد آن ها در سال 1396 به 1691 نفر بالغ گردیده است .از جامعه آماری مزبور بر اساس جدول کرجسی ومورگان ( 1970 )، نمونه ای به حجم 313 نفر تعیین گردیده است که به روش تصادفی طبقاتی و به شیوه سهمیه ای متناسب، سهم هر واحد ونیز کارکنان مربوطه مشخص شده است.ابزار گردآوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد بوده است.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از انجام گرفته است یافته های تحقیق حاکی از آن است که:بین جامعه پذیری Lisrel معادلات ساختاری ونرم افزار کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین جامعه پذیری کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین جامعه پذیری کارکنان و مسئولیت اجتماعی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین مسئولیت اجتماعی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

نویسندگان

عبدالناصر نارویی

کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی، واحد سیرجان ، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

فروغ خسرونیا

کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی، واحد سیرجان ، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران