ارتقاء خودکارآمدی شغلی با استفاده از سرمایه روانشناختی (مطالعه موردی: شهرداری های بیارجمند و میامی)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 485

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAMCONF02_058

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1399

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی برخودکارآمدی شغلی (مطالعه موردی شهرداری های بیارجمند و میامی) می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و کاربردی است. جامعه پژوهش را کارکنان شهرداری های بیارجمند و میامی به تعداد 79 نفر می باشد که بدلیل کوچک بودن جامعه از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی شغلی ریگز و نایت (1994) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) می باشد. نتایج نشان داده است که سرمایه روانشناختی برخودکارامدی شغلی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

نویسندگان

علی نقدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود