بررسی عوامل موثر بر حضور سولفید مولیبدن درالکترولسپوششهای چهارتاییNi-P-B-MoS2

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,074

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS10_365

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1389

چکیده مقاله:

پوششهای الکترولسبه دلیل خواصخوردگی و سایشی مناسب کاربردهای وسیعی در صنایع دارند.پوششهای کامپوزیتی با افزودن ذرات جامد به حمام آبکاری و نگه داشتن این ذرات به صورت معلق در محلول در حین آبکاری، بوجود میآیند. به منظور رسیدن به پوششچهار تایی و نقشعوامل مختلفبر حضور سولفید مولیبدن عملیات پوششدهی در حمام الکترولسنیکل حاوی عوامل احیا کننده فسفر و بُرانجام شد. نتایج نشان میدهند که افزایشسرعترسوبدهی باعثکاهشحضور سولفید مولیبدن در پوششمیشود. همچنین افزایشغلظت سولفید مولیبدن در الکترولیت و انتخاب ص حیح نوع همزدن باعث افزایشسولفید مولیبدن در پوششو افزایشدماPHغلظت نیکل و عامل احیا کننده باعث کاهشسولفید مولیبدن در پوششمیشود

نویسندگان

احمدعلی اماده

دانشیار دانشکده مواد ومتالورژی، پردیسدانشکده های فنی، دانشگاه تهران

سعیدرضا اله کرم

دانشیار دانشکده مواد ومتالورژی، پردیسدانشکده های فنی، دانشگاه تهران

سیدحسن رحمانی

کارشناسارشد مهندسی مواد‐ خوردگی و حفاظت از مواد

هادی مرادی

کارشناسارشد مهندسی مواد، گروه صنایع مهام - پژوهشکده علوم و فناوری مه