میزان تاثیر انعطاف پذیری لجستیک بر عملکرد مالی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 313

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIROB01_129

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف میزان تاثیر انعطاف پذیری لجستیک بر عملکرد مالی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 200 نفر ، اسان و مدیران مالی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد، علاوه بر این برخی از کارشناسان و مدیران در سایر بخش های سازمان نیز وجود دارند که با مسایل مربوط به خرید و یا سفارشات بالای کالا و خدمات در بوده است. همچنین ویژگیهای جامعه آماری و محدود بودن، شیوه نمونه گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شد. لذا هر کارشناس و مدیران مالی سازمان یک واحد نمونه گیری در نظر گرفته شد و با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه جرسی مورگان تعداد نمونه آماری 130 نفر انتخاب شد. در این تحقیق محقق برای اندازه گیری متغیرهای تحت بررسی در خصوص انعطاف پذیری لجستیک از پرسشنامه استاندارد کلاس، سوینک و نایر (2005) و عملکرد مالی از پرسشنامه عزیزی، خالد((1390 استفاده گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه انعطاف پذیری لجستیک 0/85 و عملکرد مالی 0/71 بدست آمد. اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از آزمون معادلات ساختاری تحلیل و نتیجه اینکه، بین برنامه انعطاف پذیری لجستیکی و کلیه ابعاد آن با عملکرد مالی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.

نویسندگان

حسین امین التجار

سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

کمیل ذوقی

بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد