نقش هنجار ذهنی و نگرش بر تمایل باغداران انگور برای مشارکت در تشکیل تعاونی بازاریابی در شهرستان تاکستان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 721

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASESNR05_009

تاریخ نمایه سازی: 2 شهریور 1399

چکیده مقاله:

شناسایی و بررسی عوامل موثر بر گرایش باغداران به مشارکت در تشکیل تعاونی بازاریابی به سیاستگزاران کمک میکند تا در برنامه ریزی ها با دید وسیع تری برای رشد و توسعه تعاونیهای بازاریابی اقدامات لازم را به عمل آورند. هدف از این پژوهش بررسی نقش هنجار ذهنی و نگرش بر تمایل باغداران انگور به مشارکت در تشکیل تعاونی های بازاریابی در شهرستان تاکستان بر پایه مدل آیزن و فیشباین میباشد. این پژوهش از لحاظ ماهیت، مقطعی است و با استفاده از روش پیمایش انجام شد و برای ارائه مدل معادلات ساختاری ازنرمافزار LISREL8,8 بهره گرفته شد. جمع آوری داده ها، از طریق توزیع 240 پرسشنامه انجام گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بااستفاده ازبررسی ومطالعه مبانی نظری و تحقیقات مشابه و همچنین با نظرپنج نفرازاعضای هیات علمی دانشگاه تایید گردید. برای سنجش پایایی درونی کلی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که دامنه پایایی برای مقیاس های مختلف از 0/867 تا 0/922بهدست آمد. برای قضاوت درموردنرمال بودن متغیرهای مربوط به عوامل از آماره های چولگی و کشیدگی استفاده و مشخص شد که این آماره ها در بازه +2 و -2 قرار گرفته، که حاکی از نرمال بودن داده هاست. نتایج شاخص کفایت نمونه گیری کایزر مایر اولکین به میزان 0/905 برای اطمینان از کافی بودنتعداد نمونه ها و آزمون کرویت بارتلت به میزان P=0/0001 برای تعیین همبستگی بین متغیرها برای ورودبه تحلیل عاملی تایید گردید بر اساس نتایج مدل معدلات ساختاری عاملنگرش نسبت به تعاونی با ضریب تاثیر مثبت 0/74 از نظر T-Value معنیدار و مورد تایید میباشد اماعامل هنجار ذهنی با ضریب تاثیر 0/06 مورد تایید قرار نگرفت.

نویسندگان

رضوان رحمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سیدمجتبی مجاوریان

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

طاهر عزیزی خالخیلی

عضو هیات علمی دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سیدعلی حسینی یکانی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری