تعیین شاخص های اثرگذار رسانه های نوشتاری در رشد و توسعه ورزش همگانی کلانشهر تهران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 423

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SASM03_131

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1399

چکیده مقاله:

هدف کلی : هدف از انجام تحقیق، تعیین شاخصهای اثرگذار رسانه های نوشتاری در رشد و توسعه ورزش همگانی کلانشهر تهران بود.روششناسی تحقیق : روش تحقیق از نوع آمیخته، به لحاظ هدف، کاربردی توسعهای و روش گردآوری داده ها میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر 2 گروه بودند. گروه اول که شامل خبرگان و مشتمل بر 13 نفر بودند که جهت تعیین شاخص های اثرگذار رسانه های نوشتاری در رشد و توسعه ورزش همگانی با آنها مصاحبه شد. گروه دوم که شامل کارشناسان ورزشی و رسانه ای و نمونه آماری مشتمل بر 100 نفر بودند که به وسیله پرسشنامه محقق ساخته از نقطه نظر آنها استفاده شد. جهت توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای بررسی معناداری فرضیه ها از آمار استنباطی و آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تاییدی، فریدمن و دو جمله ای استفاده شد.یافته های تحقیق : از دیدگاه خبرگان و کارشناسان، شاخصهای اثرگذار رسانه های نوشتاری شامل مطبوعات ورزشی، سایر مطبوعات، کتب علمی – ورزشی، پوسترهای علمی – ورزشی، انتشار بروشور ورزش همگانی، نصب بیلبورد در خصوص ورزش همگانی، نصب جملات کوتاه آموزشی ورزش همگانی بر روی اتوبوسها، نصب جملات کوتاه آموزشی ورزش همگانی در مترو میباشد.نتیجه گیری : پیشنهاد میشود که سازمان ورزش شهرداری تهران با کمترین هزینه، اقدام به اجرا کردن موارد فوق الذکر نماید چرا که نقش به سزایی در آگاه سازی، ارتقای دانش و تغییر نگرش شهروندان کلانشهر تهران خوتهد داشت.

نویسندگان

زهرا مرادی

کارشناسی ارشد مدیریت رسانههای ورزشی دانشگاه پیام نور

مهدی مرادی

دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

سیدعبدالحمید احمدی

دانشیاردانشگاه علم و فرهنگ

حبیب هنری

دانشیاردانشگاه علامه طباطبایی

ستار مرادی

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی