ارزیابی عملکرد دانه و بیولوژیکی اکوتیپ های سیاه دانه (.Nigella Sativa L) در منطقه پاکدشت

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 669

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA10_018

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

به منظور بررسی عملکرد دانه و بیولوژیکی بوته در اکوتیپ های بومی سیاهدانه در منطقهی پاکدشت، آزمایشی بصورت بلوککامل تصادفی در مزرعه ی تحقیقاتی پردیس کشاورزی ابوریحان در سال زراعی 97-98 اجرا شد. تیمارهای مورد آزمایششامل 14 اکوتیپ بومی سیاهدانه بود که در 3 بلوک کشت شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که عملکرد دانه کهمهمترین هدف کشت این گیاه است، در بین اکوتیپ ها دارای اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1 درصد بوده و بیشترین وکمترین عملکرد دانه به ترتیب مربوط به اکوتیپ های همدان (1844 کیلوگرم در هکتار) و اصفهان (754 کیلوگرم در هکتار) بود. میزان سبزینگی در بین اکوتیپ ها اختلاف معنی داری نداشت. وزن خشک برگ، ساقه و بوته در بین اکوتیپ ها در سطحاحتمال 1 درصد دارای تفاوت معنی دار بود که بالاترین وزن خشک ساقه، برگ و بوته به ترتیب مربوط به اکوتیپ های اشکذر1/3 گرم در بوته) همدان (1/7 گرم در بوته) و اشکذر (2/46 گرم در بوته) بود. واحد سطح برگ که نمایانگر سطح برگ بیشتر و در نتیجه جلوگیری از هدر رفت نور و رسیدن آن به سطح خاک است نیز در اکوتیپ های اشکذر (82/3) و خاف (73/3)بیشترین مقدار را نسبت به سایر اکوتیپ ها دارا بودند. نتایج بدست آمده از این تحقیق و اهداف مورد بررسی نشان میدهد کهاکوتیپ همدان با دارا بودن بالاترین عملکرد دانه در واحد سطح زمین در منطقه ی پاکدشت، بیشترین سازگاری و عملکرد رادر این منطقه در مقایسه با سایر اکوتیپ ها دارا می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محدثه کیانی

دانشجوی دکتری گروه زراعت و علوم اصلاح نباتات ، دانشکده ابوریحان ، دانشگاه تهران

ایرج اله دادی

استاد گروه زراعت و علوم اصلاح نباتات ، دانشکده ابوریحان ، دانشگاه تهران

الیاس سلطانی

استاد گروه زراعت و علوم اصلاح نباتات ، دانشکده ابوریحان ، دانشگاه تهران

فاطمه بناکاشانی

استاد گروه زراعت و علوم اصلاح نباتات ، دانشکده ابوریحان ، دانشگاه تهران