تحلیل موضوعی و روش شناختی پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه علم وفرهنگ

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 522

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SASM05_148

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به تحلیل موضوعی و بررسی رویکردها و روشهای پژوهشی به کار گرفته شده در پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ میپردازد، تا تصویری از روندهای پژوهشی در این حوزه را در یک دوره زمانی مشخص ترسیم نماید. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی است. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق مشتمل بر 32 پایان نامه کارشناسی ارشد است که در بارزه زمانی 1394 تا 1398 در گروه مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه فوق الذکر دفاع شده و هم اکنون نسخه ای از آنها در کتابخانه دانشگاه علم و فرهنگ موجود است.یافته ها نشان میدهد که تنوع موضوعی پایان نامه های مدیریت رسانه های ورزشی در دانشگاه علم و فرهنگ با توجه به آن رشته، بسیار گسترده و قابل توجه است به نحوی که برخی از عنوانها حتی از چارچوب موضوعی رشته مدیریت رسانه های ورزشی نیز عبور کرده و مدیریت ورزشی محسوب میشود. با توجه به بررسی های صورت گرفته، از بین 32 اثر دفاع شده،تقریبا0 هیچ مورد تکراری یا حتی موارد مشابه حداکثری دیده نشد. از سوی دیگر، در مواقعی که جامعه مورد مطالعه یکسان بوده، موضوع مورد بررسی متفاوت بوده یا وجه خاصی از آن متفاوت بوده است. به این ترتیب به اصالت موضوعی آنها آسیبی وارد نشده است.علاوه بر این، حدود نیمی از پایان نامه ها به مسائل مبتلابه ورزش و سازمانهای ورزشی توجه داشته است. این توجه ویژه به مسائل روز ورزش کشور و کاربردی بودن این پایان نامه ها از ویژگیهای بارز مطالعات صورت گرفته در گروه مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ است و نشان از مساله مدار بودن این تحقیقها دارد. پایان نامه های مورد بررسی در طی این 5 سال از نظر موضوعی و روش شناختی متنوع بوده اند. این تنوع موضوعی نشان از اوانایی و تسلط استادان و دانشجویان این گروه آموزشی در انتخاب موضوعها و عنوانهای کاربردی و مساله محور و دوری جستن از تحقیق های کلیشه ای و غیرکاربردی است. از سوی دیگر، این تنوع روش شناختی مبتنی از روش کیفی، روش کمی و تلفیقی از روشهای کمی و کیفی و تکنیکهای موجود در این روش هاست.

کلیدواژه ها:

تحلیل موضوعی ، تحلیل روش شناختی ، پایاننامه های کارشناسی ارشد ، مدیریت رسانه های ورزشی ، دانشگاه علم و فرهنگ.

نویسندگان

عسل خدامرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ

مهدی مرادی

دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران – کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

سیدعبدالحمید احمدی

دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

حبیب هنری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی