بررسی اثرات ضد قارچی عصاره گیاه مورد (Myrtus communis) روی عفونت ساپرولگنیایی تخم قزل آلای رنگین کمان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 235

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICII02_141

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

گیاه مورد یا Myrtus communis L گیاهی از خانواده Myrtaceae است که دارای ارزش دارویی بودهو اثرات ضد میکروبی عصاره برگ آن (.Myrtus communis L) شناخته شده است. این مطالعه با هدفبررسی اثر ضد قارچی عصاره این گیاه بر روی قارچ های فوزاریوم و ساپرولگنیا جدا شده در دوره انکوباسیونتخم قزل آلای رنگین کمان در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت. در این پژوهش ابتدا عصاره گیاه مورد(.M. communis L) به روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) استخراج شد. سپس به روش دیسک گذاری غلظت های (5، 2/5، 1/25، 0/625) درصد عصاره به دست آمده در حجم 8 میکرولیتر بر روی دو قارچ ساپروفیت ساپرولگنیا و فوزاریوم اثر داده شد و رشد آنها به مدت یک هفته مورد مشاهده قرار گرفت. نیستاتین با غلظت 1 درصد به عنوان شاهد مثبت و متانول به عنوان شاهد منفی در نظر گرفته شد.بر اساس مشاهدات انجام شده غلظت 1/25 درصد از عصاره بر روی قارچ فوزاریوم و غلظت 5 درصد عصاره به دست آمده بر روی قارچ ساپرولگنیا بهترین اثر مهارکنندگی را ایجاد کردند. همچنین مشاهده شد کهقارچ ساپرولگنیا در برابر عصاره گیاه مورد مقاومت بیشتری نسبت به قارچ فوزاریوم نشان داد. نتایج نشانداد که مواد موجود در عصاره گیاه مورد دارای خواص ضد قارچی بر روی این دو قارچ می باشد. با توجهبه نتایج به دست آمده از عصاره کروماتوگرافی شده، بررسی های بیشتر برای تعیین اثر پیش بینی شدهعصاره متانولی برگ گیاه مورد بر روی این دو قارچ ساپروفیت در حال انجام می باشد.

کلیدواژه ها:

مورد ، قزل آلای رنگین کمان ، فوزاریوم ، ساپرولگنیا ، TLC

نویسندگان

فرشته سلیمیان ناغانی

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد

مهرداد فتح الهی

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد

امین نعمت الهی

گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

نواز خرازیان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد

فرزانه نیکوخواه

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد