وضعیت تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری پرورشی بومی و غیربومی در ایران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 699

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICII02_137

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

تلاش های زیادی جهت پرورش ماهیان خاویاری کشور در دو دهه اخیر انجام شد و تعداد زیادی از این ماهیان به سن بلوغرسیده و امکان تکثیر مصنوعی آنها به وجود آمده است. این مولدین شامل گونه های بومی و غیربومی بوده که به دلیل کاهششدید ذخایر مولدین طبیعی و نیاز شدید به بچه تاسماهی به منظور پرورش و تولید گوشت و خاویار، تکثیر مصنوعی موفقآنها از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد. به دلیل تفاوت های زیاد شرایط محیطی و تغذیه ای در سیستم های پرورشی با محیططبیعی (دریا)، اختلاف زیادی در سن بلوغ نر و ماده و زمان رسیدگی، اندازه مولد، کمیت و کیفیت مواد تناسلی، سطوحهورمون های جنسی، بیوتکنیک و نرماتیو تکثیر و به طورکلی کمیت و کیفیت تکثیر مصنوعی مولدین پرورشی و دریاییگونه های مختلف خاویاری وجود دارد و به دلیل شرایط متفاوت پرورش در کارگاه های مختلف در سطح کشور، کیفیت مولدینو تکثیر مصنوعی در یک گونه پرورشی نیز متفاوت می باشد. تکثیر مولدین خاویاری پرورشی در کشور از سال 1385 در انستیتوتحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری و با گونه ازون برون آغاز شد و طی 7 سال و با بلوغ گونه های دیگر، تجربیات زیادی درمورد تکثیر گونه های مختلف پرورشی کسب شد و تاکنون تعداد زیادی از این مولدین در شرایط متفاوت مورد بررسی و تزریقهورمون. این تعداد مولدین پرورشی به ترتیب در نر و ماده شامل فیل ماهی 45 و 16 عدد، تاسماهی ایرانی قرار گرفته اند 21 و4 عدد، چالباش 2 و 4 عدد، شیپ 37 و 18 عدد، ازون برون 36 و 16 عدد، سیبری 114 و 67 عدد، استرلیاد 24 و 143 وبستر نر 4 عدد بوده است. اطلاعات مربوط به رشد و مولدسازی، بررسی و شناسایی، زمان، دما، کیفیت و کمیت مواد تناسلی،هورمون تراپی، درصد جواب دهی، لقاح و غیره ثبت و بررسی گردید. سن این مولدین از 4 تا 16 سال و وزن آنها از 0/4 تا 76 کیلوگرم متفاوت بود. جهت القای تولیدمثلی از هورمون های سنتتیک GnRH و LHRH و گاهی همراه با آنتی دوپامین هااستفاده شد. دمای تکثیر از 11 تا 22 درجه سانتیگراد برای گونه های مختلف متفاوت بود. قطر تخمک از 2 تا 3/4 میلی متر محاسبه شد. همه مولدین ماده به روش میکروسزارین تخم کشی شده و مجددا به سیستم پرورش برگردانده شدند. درصدموافقت تکثیر و ماندگاری لارو در فیل ماهی کمتر و در سیبری بیشتر از گونه های دیگر بود و بچه تاسماهیان حاصل از اینمولدین به عنوان نسل F1 پرورشی به کارگاه های سطح کشور در حال پرورش می باشند.

نویسندگان

محمد پوردهقانی

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

محمود بهمنی

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

ایوب یوسفی جوردهی

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

رضوان اله کاظمی

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

محمد پورکاظمی

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

علی حلاجیان

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر